FANDOM


Nổ bùng Nổ bùng


Tác dụng : Tập trung nhiều phần tử xung quanh khu vực làm nguồn năng lượng trong một thời gian ngắn, khi lên đến tột đỉnh thì tạo ra một vụ nổ cực mạnh.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 160, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 170, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 180, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 190, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 200, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 210, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 220, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 230, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 240, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 250, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 260, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 270, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 280, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 290, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 300, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 310, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 320, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 330, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 340, mức tinh thông 65 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 350, mức tinh thông 65 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 55. Tấn công cơ bản : 360, mức tinh thông 65 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 55. Tấn công cơ bản : 370, mức tinh thông 70 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 55. Tấn công cơ bản : 380, mức tinh thông 70 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 55. Tấn công cơ bản : 390, mức tinh thông 70 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 55. Tấn công cơ bản : 400, mức tinh thông 75 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 54. Tấn công cơ bản : 410, mức tinh thông 75 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 53. Tấn công cơ bản : 420, mức tinh thông 75 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 52. Tấn công cơ bản : 430, mức tinh thông 80 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 51. Tấn công cơ bản : 440, mức tinh thông 80 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 50. Tấn công cơ bản : 450, mức tinh thông 80 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên