FANDOM


Nộ khí Nộ khí


Tác dụng: Tăng khả năng tấn công tạm thời khi sử dụng hết 10 viên năng lượng.
Giới hạn: 480 giây
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -11, tấn công vật lý +11 trong 10 giây
 • Cấp 2: Nội lực -12, tấn công vật lý +12 trong 20 giây
 • Cấp 3: Nội lực -13, tấn công vật lý +12 trong 30 giây
 • Cấp 4: Nội lực -14, tấn công vật lý +13 trong 40 giây
 • Cấp 5: Nội lực -15, tấn công vật lý +13 trong 50 giây
 • Cấp 6: Nội lực -16, tấn công vật lý +14 trong 60 giây
 • Cấp 7: Nội lực -17, tấn công vật lý +14 trong 70 giây
 • Cấp 8: Nội lực -18, tấn công vật lý +15 trong 80 giây
 • Cấp 9: Nội lực -19, tấn công vật lý +15 trong 90 giây
 • Cấp 10: Nội lực -20, tấn công vật lý +16 trong 100 giây
 • Cấp 11: Nội lực -22, tấn công vật lý +17 trong 120 giây
 • Cấp 12: Nội lực -22, tấn công vật lý +17 trong 120 giây
 • Cấp 13: Nội lực -23, tấn công vật lý +17 trong 130 giây
 • Cấp 14: Nội lực -24, tấn công vật lý +18 trong 140 giây
 • Cấp 15: Nội lực -25, tấn công vật lý +18 trong 150 giây
 • Cấp 16: Nội lực -26, tấn công vật lý +19 trong 160 giây
 • Cấp 17: Nội lực -27, tấn công vật lý +19 trong 170 giây
 • Cấp 18: Nội lực -28, tấn công vật lý +20 trong 180 giây
 • Cấp 19: Nội lực -29, tấn công vật lý +20 trong 190 giây
 • Cấp 20: Nội lực -30, tấn công vật lý +21 trong 200 giây
 • Cấp 21: Nội lực -31, tấn công vật lý +21 trong 205 giây
 • Cấp 22: Nội lực -32, tấn công vật lý +22 trong 210 giây
 • Cấp 23: Nội lực -33, tấn công vật lý +22 trong 215 giây
 • Cấp 24: Nội lực -34, tấn công vật lý +23 trong 220 giây
 • Cấp 25: Nội lực -35, tấn công vật lý +23 trong 225 giây
 • Cấp 26: Nội lực -36, tấn công vật lý +24 trong 230 giây
 • Cấp 27: Nội lực -37, tấn công vật lý +24 trong 235 giây
 • Cấp 28: Nội lực -38, tấn công vật lý +25 trong 240 giây
 • Cấp 29: Nội lực -39, tấn công vật lý +25 trong 240 giây
 • Cấp 30: Nội lực -40, tấn công vật lý +26 trong 240 giây

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên