FANDOM


Nội lực phản đòn Nội lực phản đòn


Tác dụng : Bằng sự tập trung nguồn sức mạnh cực lớn bên trong, giúp nhân vật đảo ngược dòng nội lực về quái vật, phản hồi sát thương nhận từ quái vật. Sát thương phản hồi không thể vượt quá 20% sinh lực tối đa của quái.
Kỹ năng tối đa : 30


 • Cấp 1 : Nội lực - 26. Trong 10 giây, phản hồi lại 55 % sát thương phép thuật từ quái vật với 31 % xác suất thành công.
 • Cấp 2 : Nội lực - 27. Trong 20 giây, phản hồi lại 60 % sát thương phép thuật từ quái vật với 32 % xác suất thành công.
 • Cấp 3 : Nội lực - 28. Trong 30 giây, phản hồi lại 65 % sát thương phép thuật từ quái vật với 33 % xác suất thành công.
 • Cấp 4 : Nội lực - 29. Trong 40 giây, phản hồi lại 70 % sát thương phép thuật từ quái vật với 34 % xác suất thành công.
 • Cấp 5 : Nội lực - 30. Trong 50 giây, phản hồi lại 75 % sát thương phép thuật từ quái vật với 35 % xác suất thành công.
 • Cấp 6 : Nội lực - 31. Trong 60 giây, phản hồi lại 80 % sát thương phép thuật từ quái vật với 36 % xác suất thành công.
 • Cấp 7 : Nội lực - 32. Trong 70 giây, phản hồi lại 85 % sát thương phép thuật từ quái vật với 37 % xác suất thành công.
 • Cấp 8 : Nội lực - 33. Trong 80 giây, phản hồi lại 90 % sát thương phép thuật từ quái vật với 38 % xác suất thành công.
 • Cấp 9 : Nội lực - 34. Trong 90 giây, phản hồi lại 95 % sát thương phép thuật từ quái vật với 39 % xác suất thành công.
 • Cấp 10 : Nội lực - 35. Trong 100 giây, phản hồi lại 100 % sát thương phép thuật từ quái vật với 40 % xác suất thành công.
 • Cấp 11 : Nội lực - 36. Trong 110 giây, phản hồi lại 105 % sát thương phép thuật từ quái vật với 41 % xác suất thành công.
 • Cấp 12 : Nội lực - 37. Trong 120 giây, phản hồi lại 110 % sát thương phép thuật từ quái vật với 42 % xác suất thành công.
 • Cấp 13 : Nội lực - 38. Trong 130 giây, phản hồi lại 115 % sát thương phép thuật từ quái vật với 43 % xác suất thành công.
 • Cấp 14 : Nội lực - 39. Trong 140 giây, phản hồi lại 120 % sát thương phép thuật từ quái vật với 44 % xác suất thành công.
 • Cấp 15 : Nội lực - 40. Trong 150 giây, phản hồi lại 125 % sát thương phép thuật từ quái vật với 45 % xác suất thành công.
 • Cấp 16 : Nội lực - 41. Trong 160 giây, phản hồi lại 130 % sát thương phép thuật từ quái vật với 46 % xác suất thành công.
 • Cấp 17 : Nội lực - 42. Trong 170 giây, phản hồi lại 135 % sát thương phép thuật từ quái vật với 47 % xác suất thành công.
 • Cấp 18 : Nội lực - 43. Trong 180 giây, phản hồi lại 140 % sát thương phép thuật từ quái vật với 48 % xác suất thành công.
 • Cấp 19 : Nội lực - 44. Trong 190 giây, phản hồi lại 145 % sát thương phép thuật từ quái vật với 49 % xác suất thành công.
 • Cấp 20 : Nội lực - 45. Trong 200 giây, phản hồi lại 150 % sát thương phép thuật từ quái vật với 50 % xác suất thành công.
 • Cấp 21 : Nội lực - 46. Trong 205 giây, phản hồi lại 155 % sát thương phép thuật từ quái vật với 51 % xác suất thành công.
 • Cấp 22 : Nội lực - 47. Trong 210 giây, phản hồi lại 160 % sát thương phép thuật từ quái vật với 52 % xác suất thành công.
 • Cấp 23 : Nội lực - 48. Trong 215 giây, phản hồi lại 165 % sát thương phép thuật từ quái vật với 53 % xác suất thành công.
 • Cấp 24 : Nội lực - 49. Trong 220 giây, phản hồi lại 170 % sát thương phép thuật từ quái vật với 54 % xác suất thành công.
 • Cấp 25 : Nội lực - 50. Trong 225 giây, phản hồi lại 175 % sát thương phép thuật từ quái vật với 55 % xác suất thành công.
 • Cấp 26 : Nội lực - 49. Trong 230 giây, phản hồi lại 180 % sát thương phép thuật từ quái vật với 56 % xác suất thành công.
 • Cấp 27 : Nội lực - 48. Trong 235 giây, phản hồi lại 185 % sát thương phép thuật từ quái vật với 57 % xác suất thành công.
 • Cấp 28 : Nội lực - 47. Trong 240 giây, phản hồi lại 190 % sát thương phép thuật từ quái vật với 58 % xác suất thành công.
 • Cấp 29 : Nội lực - 46. Trong 245 giây, phản hồi lại 195 % sát thương phép thuật từ quái vật với 59 % xác suất thành công.
 • Cấp 30 : Nội lực - 45. Trong 250 giây, phản hồi lại 200 % sát thương phép thuật từ quái vật với 60 % xác suất thành công.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên