FANDOM


Ngũ tiễn - Ngũ tiễn


Tác dụng : Bắn 5 mũi tên liên tiếp vào một quái vật.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Five shot demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 14. Tấn công + 91 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Tấn công + 92 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Tấn công + 93 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 4 : Nội lực - 16. Tấn công + 94 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 5 : Nội lực - 16. Tấn công + 95 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 6 : Nội lực - 17. Tấn công + 96 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 7 : Nội lực - 17. Tấn công + 97 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Tấn công + 98 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 9 : Nội lực - 18. Tấn công + 99 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 10 : Nội lực - 19. Tấn công + 100 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 11 : Nội lực - 19. Tấn công + 101 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 12 : Nội lực - 20. Tấn công + 102 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 13 : Nội lực - 20. Tấn công + 103 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 14 : Nội lực - 21. Tấn công + 104 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 15 : Nội lực - 21. Tấn công + 105 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 16 : Nội lực - 22. Tấn công + 106 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 17 : Nội lực - 22. Tấn công + 107 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 18 : Nội lực - 23. Tấn công + 108 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 19 : Nội lực - 23. Tấn công + 109 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 20 : Nội lực - 24. Tấn công + 110 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 21 : Nội lực - 24. Tấn công + 111 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 22 : Nội lực - 25. Tấn công + 112 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 23 : Nội lực - 25. Tấn công + 113 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 24 : Nội lực - 26. Tấn công + 114 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 25 : Nội lực - 26. Tấn công + 115 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 26 : Nội lực - 27. Tấn công + 116 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 27 : Nội lực - 27. Tấn công + 117 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 28 : Nội lực - 28. Tấn công + 118 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 29 : Nội lực - 28. Tấn công + 119 %, bắn ra 5 mũi tên.
 • Cấp 30 : Nội lực - 29. Tấn công + 120 %, bắn ra 5 mũi tên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên