FANDOM


Nhát chém bão táp Nhát chém bão táp


Tác dụng : Sử dụng nội lực để tấn công nhiều quái vật một lúc. Kỹ năng này cần có sách tinh thông để phát triển.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Tấn công + 98 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Tấn công + 100 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Tấn công + 102 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Tấn công + 104 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công + 106 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 15. Tấn công + 120 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 15. Tấn công + 125 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 15. Tấn công + 130 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 15. Tấn công + 132 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Tấn công + 135 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công + 137 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tấn công + 140 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công + 142 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công + 145 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công + 147 %, tấn công 5 quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công + 150 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 18. Tấn công + 152 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công + 155 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 18. Tấn công + 157 %, tấn công 6 quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 18. Tấn công + 160 %, tấn công 6 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên