FANDOM


Phá giáp Phá giáp


Tác dụng : Vô hiệu hoá việc tăng phòng thủ vật lý của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Cọp rống đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -35; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 24%.
 • Cấp 2 : Nội lực -33; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 28%.
 • Cấp 3 : Nội lực -31; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 32%.
 • Cấp 4 : Nội lực -29; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 36%.
 • Cấp 5 : Nội lực -27; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 40%.
 • Cấp 6 : Nội lực -25; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 44%.
 • Cấp 7 : Nội lực -23; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 48%.
 • Cấp 8 : Nội lực -21; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 52%.
 • Cấp 9 : Nội lực -19; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 56%.
 • Cấp 10 : Nội lực -17; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 60%.
 • Cấp 11 : Nội lực -16; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 64%.
 • Cấp 12 : Nội lực -15; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 68%.
 • Cấp 13 : Nội lực -14; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 72%.
 • Cấp 14 : Nội lực -13; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 74%.
 • Cấp 15 : Nội lực -12; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 80%.
 • Cấp 16 : Nội lực -11; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 84%.
 • Cấp 17 : Nội lực -10; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 88%.
 • Cấp 18 : Nội lực -9; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 92%.
 • Cấp 19 : Nội lực -8; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 96%.
 • Cấp 20 : Nội lực -7; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 100%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên