FANDOM


Phá tung Phá tung


Tác dụng: Giáng một đòn chí tử vào một con quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -17, sát thương 170%
 • Cấp 2: Nội lực -17, sát thương 190%
 • Cấp 3: Nội lực -17, sát thương 210%
 • Cấp 4: Nội lực -17, sát thương 230%
 • Cấp 5: Nội lực -17, sát thương 250%
 • Cấp 6: Nội lực -17, sát thương 270%
 • Cấp 7: Nội lực -20, sát thương 290%
 • Cấp 8: Nội lực -20, sát thương 310%
 • Cấp 9: Nội lực -20, sát thương 330%
 • Cấp 10: Nội lực -20, sát thương 350%
 • Cấp 11: Nội lực -23, sát thương 360%
 • Cấp 12: Nội lực -23, sát thương 370%
 • Cấp 13: Nội lực -23, sát thương 380%
 • Cấp 14: Nội lực -23, sát thương 390%
 • Cấp 15: Nội lực -23, sát thương 400%
 • Cấp 16: Nội lực -26, sát thương 410%
 • Cấp 17: Nội lực -26, sát thương 420%
 • Cấp 18: Nội lực -26, sát thương 430%
 • Cấp 19: Nội lực -26, sát thương 440%
 • Cấp 20: Nội lực -26, sát thương 450%
 • Cấp 21: Nội lực -29, sát thương 460%
 • Cấp 22: Nội lực -29, sát thương 470%
 • Cấp 23: Nội lực -29, sát thương 480%
 • Cấp 24: Nội lực -29, sát thương 490%
 • Cấp 25: Nội lực -29, sát thương 500%
 • Cấp 26: Nội lực -28, sát thương 510%
 • Cấp 27: Nội lực -27, sát thương 520%
 • Cấp 28: Nội lực -26, sát thương 530%
 • Cấp 29: Nội lực -25, sát thương 540%
 • Cấp 30: Nội lực -24, sát thương 550%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên