FANDOM


Phượng hoàng lửa Phượng hoàng lửa


Tác dụng: Gọi Phượng hoàng lửa trong một thời gian nhất định. Tấn công tối đa 4 quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Diều hâu bạc cấp 15 trở lên.
Kĩ năng tối đa:

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Nội lực - 42, tấn công cơ bản 305, trong 113 giây.
  • Cấp 2: Nội lực - 44, tấn công cơ bản 310, trong 116 giây.
  • Cấp 3: Nội lực - 46, tấn công cơ bản 315, trong 119 giây.
  • Cấp 4: Nội lực - 48, tấn công cơ bản 320, trong 122 giây.
  • Cấp 5: Nội lực - 50, tấn công cơ bản 325, trong 125 giây.
  • Cấp 6: Nội lực - 52, tấn công cơ bản 330, trong 128 giây.
  • Cấp 7: Nội lực - 54, tấn công cơ bản 335, trong 131 giây.
  • Cấp 8: Nội lực - 56, tấn công cơ bản 340, trong 134 giây.
  • Cấp 9: Nội lực - 58, tấn công cơ bản 345, trong 137 giây.
  • Cấp 10: Nội lực - 60, tấn công cơ bản 350, trong 140 giây.
  • Cấp 11: Nội lực - 62, tấn công cơ bản 405, trong 143 giây.
  • Cấp 12: Nội lực - 64, tấn công cơ bản 410, trong 146 giây.
  • Cấp 13: Nội lực - 66, tấn công cơ bản 415, trong 149 giây.
  • Cấp 14: Nội lực - 68, tấn công cơ bản 420, trong 152 giây.
  • Cấp 15: Nội lực - 70, tấn công cơ bản 425, trong 155 giây.
  • Cấp 16: Nội lực - 72, tấn công cơ bản 430, trong 158 giây.
  • Cấp 17: Nội lực - 74, tấn công cơ bản 435, trong 161 giây.
  • Cấp 18: Nội lực - 76, tấn công cơ bản 440, trong 164 giây.
  • Cấp 19: Nội lực - 78, tấn công cơ bản 445, trong 167 giây.
  • Cấp 20: Nội lực - 80, tấn công cơ bản 450, trong 170 giây.
  • Cấp 21: Nội lực - 82, tấn công cơ bản 505, trong 173 giây.
  • Cấp 22: Nội lực - 84, tấn công cơ bản 510, trong 176 giây.
  • Cấp 23: Nội lực - 86, tấn công cơ bản 515, trong 179 giây.
  • Cấp 24: Nội lực - 88, tấn công cơ bản 520, trong 182 giây.
  • Cấp 25: Nội lực - 90, tấn công cơ bản 525, trong 185 giây.
  • Cấp 26: Nội lực - 92, tấn công cơ bản 530, trong 188 giây.
  • Cấp 27: Nội lực - 94, tấn công cơ bản 535, trong 191 giây.
  • Cấp 28: Nội lực - 96, tấn công cơ bản 540, trong 194 giây.
  • Cấp 29: Nội lực - 98, tấn công cơ bản 545, trong 197 giây.
  • Cấp 30: Nội lực - 100, tấn công cơ bản 550, trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên