FANDOM


Phản thánh quang - Phản thánh quang


Tác dụng : Tiêu diệt tất cả sự sống tồn tại xung quanh bằng các luồng sáng mang năng lượng bóng đêm khủng khiếp.
Thời gian tái sử dụng : 1 phút
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Dark genesis demonstration
I'm the goddess of darkness !

Dark genesis demonstration 2Dark genesis demonstration 3Dark genesis demonstration 4
BOOM !


 • Cấp 1 : Nội lực - 210. Tấn công cơ bản : 680, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 2 : Nội lực - 220. Tấn công cơ bản : 690, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 3 : Nội lực - 230. Tấn công cơ bản : 700, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 4 : Nội lực - 240. Tấn công cơ bản : 710, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 5 : Nội lực - 250. Tấn công cơ bản : 720, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 6 : Nội lực - 260. Tấn công cơ bản : 730, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 7 : Nội lực - 270. Tấn công cơ bản : 740, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 8 : Nội lực - 280. Tấn công cơ bản : 750, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 9 : Nội lực - 290. Tấn công cơ bản : 760, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 10 : Nội lực - 300. Tấn công cơ bản : 770, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 11 : Nội lực - 310. Tấn công cơ bản : 780, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 12 : Nội lực - 320. Tấn công cơ bản : 790, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 13 : Nội lực - 330. Tấn công cơ bản : 800, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 14 : Nội lực - 340. Tấn công cơ bản : 810, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 15 : Nội lực - 350. Tấn công cơ bản : 820, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 16 : Nội lực - 360. Tấn công cơ bản : 830, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 17 : Nội lực - 370. Tấn công cơ bản : 840, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 18 : Nội lực - 380. Tấn công cơ bản : 850, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 19 : Nội lực - 390. Tấn công cơ bản : 860, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 20 : Nội lực - 400. Tấn công cơ bản : 870, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 21 : Nội lực - 410. Tấn công cơ bản : 880, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 22 : Nội lực - 420. Tấn công cơ bản : 890, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 23 : Nội lực - 430. Tấn công cơ bản : 900, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 24 : Nội lực - 440. Tấn công cơ bản : 910, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 25 : Nội lực - 450. Tấn công cơ bản : 920, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 26 : Nội lực - 460. Tấn công cơ bản : 930, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 27 : Nội lực - 470. Tấn công cơ bản : 940, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 28 : Nội lực - 480. Tấn công cơ bản : 950, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 29 : Nội lực - 490. Tấn công cơ bản : 960, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.
 • Cấp 30 : Nội lực - 500. Tấn công cơ bản : 970, mức tinh thông 60%, sát thương 15 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên