FANDOM


Phi đại đao Phi đại đao

Tác dụng : Ném đại đao về phía trước, xuyên qua tối đa 10 quái vật.
Cú pháp :  ↓  + " Tấn công " hoặc  ↓  + " Tấn công "
Tiêu hao điểm liên hoàn : 30 điểm
Yêu cầu : Kỹ năng Tấn công liên hoàn tối thiểu đạt cấp 1.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Combo Smash demonstration


 • Cấp 1 : Tấn công + 320 %, xuyên qua 4 quái vật.
 • Cấp 2 : Tấn công + 340 %, xuyên qua 4 quái vật.
 • Cấp 3 : Tấn công + 360 %, xuyên qua 4 quái vật.
 • Cấp 4 : Tấn công + 380 %, xuyên qua 4 quái vật.
 • Cấp 5 : Tấn công + 400 %, xuyên qua 5 quái vật.
 • Cấp 6 : Tấn công + 420 %, xuyên qua 5 quái vật.
 • Cấp 7 : Tấn công + 440 %, xuyên qua 5 quái vật.
 • Cấp 8 : Tấn công + 460 %, xuyên qua 6 quái vật.
 • Cấp 9 : Tấn công + 480 %, xuyên qua 6 quái vật.
 • Cấp 10 : Tấn công + 500 %, xuyên qua 6 quái vật.
 • Cấp 11 : Tấn công + 520 %, xuyên qua 7 quái vật.
 • Cấp 12 : Tấn công + 540 %, xuyên qua 7 quái vật.
 • Cấp 13 : Tấn công + 560 %, xuyên qua 7 quái vật.
 • Cấp 14 : Tấn công + 580 %, xuyên qua 8 quái vật.
 • Cấp 15 : Tấn công + 600 %, xuyên qua 8 quái vật.
 • Cấp 16 : Tấn công + 620 %, xuyên qua 8 quái vật.
 • Cấp 17 : Tấn công + 640 %, xuyên qua 9 quái vật.
 • Cấp 18 : Tấn công + 660 %, xuyên qua 9 quái vật.
 • Cấp 19 : Tấn công + 680 %, xuyên qua 9 quái vật.
 • Cấp 20 : Tấn công + 700 %, xuyên qua 10 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên