FANDOM


Phong ấn Phong ấn


Tác dụng : Phong ấn kẻ địch xung quanh trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bị phong ấn, quái vật không thể tấn công. Chiêu thức này không thể sử dụng đối với trùm.
Yêu cầu : Kỹ năng Tăng cường phép thuật tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 11 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 11 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 12. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 18. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 13 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 18. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 13 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 14 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 18. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 14 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 18. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 15 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 24. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 15 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 24. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 24. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 16 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 24. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 17 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 24. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 17 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 30. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 18 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 30. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 18 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 30. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 19 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 30. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 19 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 30. Vô hiệu hóa khả năng sử dụng kỹ năng của quái vật trong 20 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên