FANDOM


Phun lửa Phun lửa

Tác dụng : Sử dụng nội lực để thổi ra một ngọn lửa nhỏ, thiêu cháy tối đa 4 quái vật với thuộc tính Lửa.
Kỹ năng tối đa : 20


Fire circle demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 36. Mức tinh thông 15 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 37. Mức tinh thông 15 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 38. Mức tinh thông 20 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 39. Mức tinh thông 20 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 40. Mức tinh thông 25 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 41. Mức tinh thông 25 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 42. Mức tinh thông 30 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 43. Mức tinh thông 30 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 44. Mức tinh thông 35 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 45. Mức tinh thông 35 %, tấn công 3 quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 46. Mức tinh thông 40 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 47. Mức tinh thông 40 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 48. Mức tinh thông 45 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 49. Mức tinh thông 45 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 50. Mức tinh thông 50 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 51. Mức tinh thông 50 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 52. Mức tinh thông 55 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 53. Mức tinh thông 55 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 54. Mức tinh thông 60 %, tấn công 4 quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 55. Mức tinh thông 60 %, tấn công 4 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên