FANDOM


Quáng gà Quáng gà


Tác dụng : Nhân vật sẽ khiến cho quái vật lầm tưởng Bóng trợ thủ của nhân vật là mục tiêu tấn công, chúng sẽ quay sang tấn công cái bóng của bạn thay vì bạn.
Yêu cầu : Kỹ năng Bóng trợ thủ phải được hoàn thiện ( cấp 30 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 150. 15 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 150. 15 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 150. 15 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 150. 15 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 150. 15 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 150. 30 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 150. 30 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 150. 30 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 150. 30 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 150. 30 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 200. 45 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 200. 45 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 200. 45 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 200. 45 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 200. 45 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 200. 60 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 200. 60 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 200. 60 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 200. 60 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 200. 60 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 250. 75 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 250. 75 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 250. 75 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 250. 75 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 250. 75 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 250. 90 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 250. 90 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 250. 90 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 250. 90 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 250. 90 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên