FANDOM


Rồng gầm Rồng gầm

Tác dụng : Rồng tấn công bằng tiếng gầm. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi sinh lực nhân vật còn hơn một nửa.
Yêu cầu : Kỹ năng Đòn hi sinh tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 30

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -16, sinh lực -59%, sát thương 96%, cự ly tấn công 110%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -16, sinh lực -58%, sát thương 102%, cự ly tấn công 120%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -16, sinh lực -57%, sát thương 108%, cự ly tấn công 130%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -16, sinh lực -56%, sát thương 114%, cự ly tấn công 140%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -16, sinh lực -55%, sát thương 120%, cự ly tấn công 150%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -16, sinh lực -54%, sát thương 126%, cự ly tấn công 160%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -16, sinh lực -53%, sát thương 132%, cự ly tấn công 170%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -16, sinh lực -52%, sát thương 138%, cự ly tấn công 180%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -16, sinh lực -51%, sát thương 144%, cự ly tấn công 190%, gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -24, sinh lực -50%, sát thương 150%, cự ly tấn công 200%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -24, sinh lực -49%, sát thương 155%, cự ly tấn công 210%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -24, sinh lực -48%, sát thương 160%, cự ly tấn công 220%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -24, sinh lực -47%, sát thương 165%, cự ly tấn công 230%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -24, sinh lực -46%, sát thương 170%, cự ly tấn công 240%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -24, sinh lực -45%, sát thương 175%, cự ly tấn công 250%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -24, sinh lực -44%, sát thương 180%, cự ly tấn công 260%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -24, sinh lực -43%, sát thương 185%, cự ly tấn công 270%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -24, sinh lực -42%, sát thương 190%, cự ly tấn công 190%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -24, sinh lực -41%, sát thương 195%, cự ly tấn công 290%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -24, sinh lực -40%, sát thương 200%, cự ly tấn công 300%, gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -30, sinh lực -39%, sát thương 204%, cự ly tấn công 310%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -30, sinh lực -38%, sát thương 208%, cự ly tấn công 320%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -30, sinh lực -37%, sát thương 212%, cự ly tấn công 330%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -30, sinh lực -36%, sát thương 216%, cự ly tấn công 340%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -30, sinh lực -35%, sát thương 220%, cự ly tấn công 350%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -30, sinh lực -34%, sát thương 224%, cự ly tấn công 360%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -30, sinh lực -33%, sát thương 228%, cự ly tấn công 370%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -30, sinh lực -32%, sát thương 232%, cự ly tấn công 380%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -30, sinh lực -31%, sát thương 236%, cự ly tấn công 390%, gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -30, sinh lực -30%, sát thương 240%, cự ly tấn công 400%, gây choáng trong 2 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên