FANDOM


Rồng thần ban phúc Rồng thần ban phúc

Tác dụng : Tăng cường phòng thủ vật lý, phòng thủ phép thuật và tấn công phép thuật trong 1 phút.
Thời gian tái sử dụng : 2 phút.
Kỹ năng tối đa : 30


Onyx blessing demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 22. Phòng thủ vật lý + 42, phòng thủ phép thuật + 42, tấn công phép thuật + 21 trong 1 phút.
 • Cấp 2 : Nội lực - 24. Phòng thủ vật lý + 44, phòng thủ phép thuật + 44, tấn công phép thuật + 22 trong 1 phút.
 • Cấp 3 : Nội lực - 26. Phòng thủ vật lý + 46, phòng thủ phép thuật + 46, tấn công phép thuật + 23 trong 1 phút.
 • Cấp 4 : Nội lực - 28. Phòng thủ vật lý + 48, phòng thủ phép thuật + 48, tấn công phép thuật + 24 trong 1 phút.
 • Cấp 5 : Nội lực - 30. Phòng thủ vật lý + 50, phòng thủ phép thuật + 50, tấn công phép thuật + 25 trong 1 phút.
 • Cấp 6 : Nội lực - 32. Phòng thủ vật lý + 52, phòng thủ phép thuật + 52, tấn công phép thuật + 26 trong 1 phút.
 • Cấp 7 : Nội lực - 34. Phòng thủ vật lý + 54, phòng thủ phép thuật + 54, tấn công phép thuật + 27 trong 1 phút.
 • Cấp 8 : Nội lực - 36. Phòng thủ vật lý + 56, phòng thủ phép thuật + 56, tấn công phép thuật + 28 trong 1 phút.
 • Cấp 9 : Nội lực - 38. Phòng thủ vật lý + 58, phòng thủ phép thuật + 58, tấn công phép thuật + 29 trong 1 phút.
 • Cấp 10 : Nội lực - 40. Phòng thủ vật lý + 60, phòng thủ phép thuật + 60, tấn công phép thuật + 30 trong 1 phút.
 • Cấp 11 : Nội lực - 42. Phòng thủ vật lý + 62, phòng thủ phép thuật + 62, tấn công phép thuật + 31 trong 1 phút.
 • Cấp 12 : Nội lực - 44. Phòng thủ vật lý + 64, phòng thủ phép thuật + 64, tấn công phép thuật + 32 trong 1 phút.
 • Cấp 13 : Nội lực - 46. Phòng thủ vật lý + 66, phòng thủ phép thuật + 66, tấn công phép thuật + 33 trong 1 phút.
 • Cấp 14 : Nội lực - 48. Phòng thủ vật lý + 68, phòng thủ phép thuật + 68, tấn công phép thuật + 34 trong 1 phút.
 • Cấp 15 : Nội lực - 50. Phòng thủ vật lý + 70, phòng thủ phép thuật + 70, tấn công phép thuật + 35 trong 1 phút.
 • Cấp 16 : Nội lực - 52. Phòng thủ vật lý + 72, phòng thủ phép thuật + 72, tấn công phép thuật + 36 trong 1 phút.
 • Cấp 17 : Nội lực - 54. Phòng thủ vật lý + 74, phòng thủ phép thuật + 74, tấn công phép thuật + 37 trong 1 phút.
 • Cấp 18 : Nội lực - 56. Phòng thủ vật lý + 76, phòng thủ phép thuật + 76, tấn công phép thuật + 38 trong 1 phút.
 • Cấp 19 : Nội lực - 58. Phòng thủ vật lý + 78, phòng thủ phép thuật + 78, tấn công phép thuật + 39 trong 1 phút.
 • Cấp 20 : Nội lực - 60. Phòng thủ vật lý + 80, phòng thủ phép thuật + 80, tấn công phép thuật + 40 trong 1 phút.
 • Cấp 21 : Nội lực - 62. Phòng thủ vật lý + 82, phòng thủ phép thuật + 82, tấn công phép thuật + 41 trong 1 phút.
 • Cấp 22 : Nội lực - 64. Phòng thủ vật lý + 84, phòng thủ phép thuật + 84, tấn công phép thuật + 42 trong 1 phút.
 • Cấp 23 : Nội lực - 66. Phòng thủ vật lý + 86, phòng thủ phép thuật + 86, tấn công phép thuật + 43 trong 1 phút.
 • Cấp 24 : Nội lực - 68. Phòng thủ vật lý + 88, phòng thủ phép thuật + 88, tấn công phép thuật + 44 trong 1 phút.
 • Cấp 25 : Nội lực - 70. Phòng thủ vật lý + 90, phòng thủ phép thuật + 90, tấn công phép thuật + 45 trong 1 phút.
 • Cấp 26 : Nội lực - 72. Phòng thủ vật lý + 92, phòng thủ phép thuật + 92, tấn công phép thuật + 46 trong 1 phút.
 • Cấp 27 : Nội lực - 74. Phòng thủ vật lý + 94, phòng thủ phép thuật + 94, tấn công phép thuật + 47 trong 1 phút.
 • Cấp 28 : Nội lực - 76. Phòng thủ vật lý + 96, phòng thủ phép thuật + 96, tấn công phép thuật + 48 trong 1 phút.
 • Cấp 29 : Nội lực - 78. Phòng thủ vật lý + 98, phòng thủ phép thuật + 98, tấn công phép thuật + 49 trong 1 phút.
 • Cấp 30 : Nội lực - 80. Phòng thủ vật lý + 100, phòng thủ phép thuật + 100, tấn công phép thuật + 50 trong 1 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên