FANDOM


Sấm sét Sấm sét


Tác dụng : Tạo ra một trường điện từ xung quanh phù thuỷ và phóng tia lửa điện tấn công các quái vật trong phạm vi.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 2, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 15 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 4, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 15 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 6, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 15 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 8, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 20 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 10, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 20 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 12, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 20 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 14, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 25 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 16, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 25 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 18, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 25 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 20, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 30 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 22, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 30 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 24, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 30 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 26, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 28, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 20 . Tấn công cơ bản : 30, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 35 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 32, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 34, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 36, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 40 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 38, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 40, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 42, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 45 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 44, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 46, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 48, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 50 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 50, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 52, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 54, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 55 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 56, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 58, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 40 . Tấn công cơ bản : 60, tấn công 6 quái vật, mức tinh thông 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên