FANDOM


Siêu đại đao nâng cao Siêu đại đao nâng cao

Tác dụng : Sử dụng sinh lực và nội lực để tăng cường tốc độ đánh của đại đao trong một khoảng thời gian.
Yêu cầu : Kỹ năng Bước chạy thần tốc tối thiểu đạt cấp 5.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


PA Booster Demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 29, Sinh lực - 29. Trong 10 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 2 : Nội lực - 28, Sinh lực - 28. Trong 20 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 3 : Nội lực - 27, Sinh lực - 27. Trong 30 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 4 : Nội lực - 26, Sinh lực - 26. Trong 40 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25, Sinh lực - 25. Trong 50 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 6 : Nội lực - 24, Sinh lực - 24. Trong 60 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 7 : Nội lực - 23, Sinh lực - 23. Trong 70 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 8 : Nội lực - 22, Sinh lực - 22. Trong 80 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 9 : Nội lực - 21, Sinh lực - 21. Trong 90 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20, Sinh lực - 20. Trong 100 giây, tốc độ đánh của đại đao + 1.
 • Cấp 11 : Nội lực - 19, Sinh lực - 19. Trong 110 giây, tốc độ đánh của đại đao + 2.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18, Sinh lực - 18. Trong 120 giây, tốc độ đánh của đại đao + 2.
 • Cấp 13 : Nội lực - 17, Sinh lực - 17. Trong 130 giây, tốc độ đánh của đại đao + 2.
 • Cấp 14 : Nội lực - 16, Sinh lực - 16. Trong 140 giây, tốc độ đánh của đại đao + 2.
 • Cấp 15 : Nội lực - 15, Sinh lực - 15. Trong 150 giây, tốc độ đánh của đại đao + 3.
 • Cấp 16 : Nội lực - 14, Sinh lực - 14. Trong 160 giây, tốc độ đánh của đại đao + 3.
 • Cấp 17 : Nội lực - 13, Sinh lực - 13. Trong 170 giây, tốc độ đánh của đại đao + 3.
 • Cấp 18 : Nội lực - 12, Sinh lực - 12. Trong 180 giây, tốc độ đánh của đại đao + 3.
 • Cấp 19 : Nội lực - 11, Sinh lực - 11. Trong 190 giây, tốc độ đánh của đại đao + 3.
 • Cấp 20 : Nội lực - 10, Sinh lực - 10. Trong 200 giây, tốc độ đánh của đại đao + 3.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên