FANDOM


Siêu cường hóa Siêu cường hóa


Tác dụng : Tăng sinh lực tối đa và nội lực tối đa cho tất cả thành viên trong nhóm trong một thời gian nhất định.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Tinh thần thép đạt cấp 3 trở lên
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +2% trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +4% trong 15 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +6% trong 20 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +8% trong 25 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +10% trong 30 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +12% trong 35 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +14% trong 40 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +16% trong 45 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +18% trong 50 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +20% trong 55 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +22% trong 60 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +24% trong 65 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +26% trong 70 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +28% trong 75 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +30% trong 80 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +32% trong 85 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +34% trong 90 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +36% trong 95 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +38% trong 100 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +40% trong 105 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +42% trong 110 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +44% trong 115 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +46% trong 120 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +48% trong 125 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +50% trong 130 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +52% trong 135 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +54% trong 140 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +56% trong 145 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +58% trong 150 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +60% trong 155 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên