FANDOM


Siêu năng lực - Siêu năng lực


Tác dụng : Đánh thức năng lực tiềm ẩn bên trong các vầng hào quang, qua đó tăng cao tác dụng cho chúng.
Thời gian tái sử dụng : 2 phút
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng


Super body dark demonstration
Sử dụng siêu năng lực lên hào quang bóng đêm

Super body blue demonstration
Sử dụng siêu năng lực lên hào quang xanh

Super body yellow transformation
Sử dụng siêu năng lực lên hào quang vàng


 • Cấp 1 : Nội lực - 52. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 2 : Nội lực - 54. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 3 : Nội lực - 56. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 4 : Nội lực - 58. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 5 : Nội lực - 60. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 6 : Nội lực - 62. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 7 : Nội lực - 64. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 8 : Nội lực - 66. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 9 : Nội lực - 68. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 10 : Nội lực - 70. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 11 : Nội lực - 72. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 12 : Nội lực - 74. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 13 : Nội lực - 76. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 14 : Nội lực - 78. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 15 : Nội lực - 80. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 16 : Nội lực - 82. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 17 : Nội lực - 84. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 18 : Nội lực - 86. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 19 : Nội lực - 88. Thời gian chờ : 2 phút.
 • Cấp 20 : Nội lực - 90. Thời gian chờ : 2 phút.


Sử dụng với Hào quang bóng đêm


 • Cấp 1 : Trong 30 giây, tấn công + 2 %.
 • Cấp 2 : Trong 30 giây, tấn công + 4 %.
 • Cấp 3 : Trong 30 giây, tấn công + 6 %.
 • Cấp 4 : Trong 30 giây, tấn công + 8 %.
 • Cấp 5 : Trong 30 giây, tấn công + 10 %.
 • Cấp 6 : Trong 30 giây, tấn công + 12 %.
 • Cấp 7 : Trong 30 giây, tấn công + 14 %.
 • Cấp 8 : Trong 30 giây, tấn công + 16 %.
 • Cấp 9 : Trong 30 giây, tấn công + 18 %.
 • Cấp 10 : Trong 30 giây, tấn công + 20 %.
 • Cấp 11 : Trong 30 giây, tấn công + 22 %.
 • Cấp 12 : Trong 30 giây, tấn công + 24 %.
 • Cấp 13 : Trong 30 giây, tấn công + 26 %.
 • Cấp 14 : Trong 30 giây, tấn công + 28 %.
 • Cấp 15 : Trong 30 giây, tấn công + 30 %.
 • Cấp 16 : Trong 30 giây, tấn công + 32 %.
 • Cấp 17 : Trong 30 giây, tấn công + 34 %.
 • Cấp 18 : Trong 30 giây, tấn công + 36 %.
 • Cấp 19 : Trong 30 giây, tấn công + 38 %.
 • Cấp 20 : Trong 30 giây, tấn công + 40 %.


Sử dụng với Hào quang xanh


 • Mọi cấp độ : Không thể bị tổn thương trong 10 giây.


Sử dụng với Hào quang vàng


 • Cấp 1 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 2 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 2 %.
 • Cấp 2 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 4 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 4 %.
 • Cấp 3 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 6 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 6 %.
 • Cấp 4 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 8 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 8 %.
 • Cấp 5 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 10 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 10 %.
 • Cấp 6 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 12 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 12 %.
 • Cấp 7 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 14 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 14 %.
 • Cấp 8 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 16 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 16 %.
 • Cấp 9 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 18 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 18 %.
 • Cấp 10 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 20 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 20 %.
 • Cấp 11 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 22 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 22 %.
 • Cấp 12 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 24 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 24 %.
 • Cấp 13 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 26 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 26 %.
 • Cấp 14 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 28 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 28 %.
 • Cấp 15 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 30 %.
 • Cấp 16 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 32 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 32 %.
 • Cấp 17 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 34 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 34 %.
 • Cấp 18 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 36 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 36 %.
 • Cấp 19 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 38 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 38 %.
 • Cấp 20 : Trong 30 giây. Tốc độ di chuyển + 40 %, tốc độ tấn công + 2, né tránh + 40 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên