FANDOM


Song đao nâng cao Song đao nâng cao


Tác dụng : Sử dụng sinh lực và nội lực để tăng cường tốc độ tấn công của song đao, chiêu thức chỉ có hiệu lực khi nhân vật trang bị cả dao găm và đao.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Sinh lực và nội lực - 29. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Sinh lực và nội lực - 28. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Sinh lực và nội lực - 27. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 30 giây.
 • Cấp 4 : Sinh lực và nội lực - 26. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 40 giây.
 • Cấp 5 : Sinh lực và nội lực - 25. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 50 giây.
 • Cấp 6 : Sinh lực và nội lực - 24. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Sinh lực và nội lực - 23. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 70 giây.
 • Cấp 8 : Sinh lực và nội lực - 22. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 80 giây.
 • Cấp 9 : Sinh lực và nội lực - 21. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Sinh lực và nội lực - 20. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 100 giây.
 • Cấp 11 : Sinh lực và nội lực - 19. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 110 giây.
 • Cấp 12 : Sinh lực và nội lực - 18. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Sinh lực và nội lực - 17. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 130 giây.
 • Cấp 14 : Sinh lực và nội lực - 16. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 140 giây.
 • Cấp 15 : Sinh lực và nội lực - 15. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Sinh lực và nội lực - 14. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 160 giây.
 • Cấp 17 : Sinh lực và nội lực - 13. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 170 giây.
 • Cấp 18 : Sinh lực và nội lực - 12. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 180 giây.
 • Cấp 19 : Sinh lực và nội lực - 11. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 190 giây.
 • Cấp 20 : Sinh lực và nội lực - 10. Tăng tốc độ tấn công của dao găm và đao trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên