FANDOM


Tàng hình Tàng hình


Tác dụng : Dùng nội lực để tàng hình. Có thể tránh mọi đòn công kích nhưng không thể tấn công đối thủ.
Yêu cầu : Kỹ năng Hỗn loạn tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 24. Tàng hình trong 10 giây. Tốc độ - 30.
 • Cấp 2 : Nội lực - 23. Tàng hình trong 20 giây. Tốc độ - 28.
 • Cấp 3 : Nội lực - 22. Tàng hình trong 30 giây. Tốc độ - 26.
 • Cấp 4 : Nội lực - 21. Tàng hình trong 40 giây. Tốc độ - 24.
 • Cấp 5 : Nội lực - 20. Tàng hình trong 50 giây. Tốc độ - 22.
 • Cấp 6 : Nội lực - 19. Tàng hình trong 60 giây. Tốc độ - 20.
 • Cấp 7 : Nội lực - 18. Tàng hình trong 70 giây. Tốc độ - 18.
 • Cấp 8 : Nội lực - 17. Tàng hình trong 80 giây. Tốc độ - 16.
 • Cấp 9 : Nội lực - 16. Tàng hình trong 90 giây. Tốc độ - 14.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Tàng hình trong 100 giây. Tốc độ - 12.
 • Cấp 11 : Nội lực - 14. Tàng hình trong 110 giây. Tốc độ - 10.
 • Cấp 12 : Nội lực - 13. Tàng hình trong 120 giây. Tốc độ - 8.
 • Cấp 13 : Nội lực - 12. Tàng hình trong 130 giây. Tốc độ - 7.
 • Cấp 14 : Nội lực - 11. Tàng hình trong 140 giây. Tốc độ - 6.
 • Cấp 15 : Nội lực - 10. Tàng hình trong 150 giây. Tốc độ - 5.
 • Cấp 16 : Nội lực - 9. Tàng hình trong 160 giây. Tốc độ - 4.
 • Cấp 17 : Nội lực - 8. Tàng hình trong 170 giây. Tốc độ - 3.
 • Cấp 18 : Nội lực - 7. Tàng hình trong 180 giây. Tốc độ - 2.
 • Cấp 19 : Nội lực - 6. Tàng hình trong 190 giây. Tốc độ - 1.
 • Cấp 20 : Nội lực - 5. Tàng hình trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên