FANDOM


Tàng hình nâng cao Tàng hình nâng cao


Tác dụng : Cho phép tấn công trong trạng thái tàng hình, với một xác suất nhất định, có thể duy trì thế tàng hình sau khi tấn công.
Yêu cầu : Kỹ năng Tàng hình phải được hoàn thiện ( cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 11 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 2 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 13 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 3 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 15 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 4 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 17 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 5 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 19 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 6 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 21 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 7 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 23 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 8 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 25 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 9 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 27 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 10 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 29 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 11 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 31 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 12 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 33 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 13 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 35 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 14 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 37 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 15 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 39 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 16 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 41 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 17 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 43 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 18 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 45 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 19 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 47 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.
 • Cấp 20 : Cho phép tấn công trong khi tàng hình với xác suất 49 % giữ nguyên trạng thái tàng hình sau khi tấn công.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên