FANDOM


Tái sinh - Tái sinh


Tác dụng : Tạo ra sự liên kết với địa ngục. Quái vật bị bạn tiêu diệt sẽ có khả năng tái sinh dưới hình dạng của một thần chết, thần chết sau khi tái sinh sẽ hỗ trợ bạn trong chiến đấu.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Revive demonstration
Kích hoạt kỹ năng

Revive demonstration 1
Thần chết tái sinh

Revivetransformation 2
Thần chết tấn công


 • Cấp 1 : Nội lực - 45. Buff tác dụng trong 33 giây, có 1 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 33 giây. Tấn công của thần chết : 133, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 2 : Nội lực - 45. Buff tác dụng trong 36 giây, có 2 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 36 giây. Tấn công của thần chết : 136, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 3 : Nội lực - 45. Buff tác dụng trong 39 giây, có 3 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 39 giây. Tấn công của thần chết : 139, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 4 : Nội lực - 45. Buff tác dụng trong 42 giây, có 4 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 42 giây. Tấn công của thần chết : 142, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 5 : Nội lực - 45. Buff tác dụng trong 45 giây, có 5 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 45 giây. Tấn công của thần chết : 145, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 6 : Nội lực - 60. Buff tác dụng trong 48 giây, có 6 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 48 giây. Tấn công của thần chết : 148, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 7 : Nội lực - 60. Buff tác dụng trong 51 giây, có 7 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 51 giây. Tấn công của thần chết : 151, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 8 : Nội lực - 60. Buff tác dụng trong 54 giây, có 8 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 54 giây. Tấn công của thần chết : 154, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 9 : Nội lực - 60. Buff tác dụng trong 57 giây, có 9 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 57 giây. Tấn công của thần chết : 157, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 10 : Nội lực - 60. Buff tác dụng trong 60 giây, có 10 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 60 giây. Tấn công của thần chết : 160, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 11 : Nội lực - 75. Buff tác dụng trong 63 giây, có 11 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 63 giây. Tấn công của thần chết : 163, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 12 : Nội lực - 75. Buff tác dụng trong 66 giây, có 12 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 66 giây. Tấn công của thần chết : 166, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 13 : Nội lực - 75. Buff tác dụng trong 69 giây, có 13 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 69 giây. Tấn công của thần chết : 169, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 14 : Nội lực - 75. Buff tác dụng trong 72 giây, có 14 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 72 giây. Tấn công của thần chết : 172, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 15 : Nội lực - 75. Buff tác dụng trong 75 giây, có 15 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 75 giây. Tấn công của thần chết : 175, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 16 : Nội lực - 90. Buff tác dụng trong 78 giây, có 16 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 78 giây. Tấn công của thần chết : 178, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 17 : Nội lực - 90. Buff tác dụng trong 81 giây, có 17 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 81 giây. Tấn công của thần chết : 181, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 18 : Nội lực - 90. Buff tác dụng trong 84 giây, có 18 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 84 giây. Tấn công của thần chết : 184, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 19 : Nội lực - 90. Buff tác dụng trong 87 giây, có 19 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 87 giây. Tấn công của thần chết : 187, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.
 • Cấp 20 : Nội lực - 90. Buff tác dụng trong 90 giây, có 20 % xác suất gọi thần chết tái sinh trong 90 giây. Tấn công của thần chết : 190, mỗi 10 giây tấn công 1 lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên