FANDOM


Tê liệt Tê liệt


Tác dụng : Làm tê liệt quái vật với một đòn tấn công thuộc tính độc.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 133, mức tinh thông 15 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 136, mức tinh thông 15 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 139, mức tinh thông 15 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 142, mức tinh thông 20 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 145, mức tinh thông 20 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 148, mức tinh thông 20 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 151, mức tinh thông 25 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 154, mức tinh thông 25 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 157, mức tinh thông 25 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 160, mức tinh thông 30 %. Thời gian tê liệt : 5 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 163, mức tinh thông 30 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 166, mức tinh thông 30 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 169, mức tinh thông 35 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 172, mức tinh thông 35 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 175, mức tinh thông 35 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 178, mức tinh thông 40 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 181, mức tinh thông 40 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 184, mức tinh thông 40 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 187, mức tinh thông 45 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 190, mức tinh thông 45 %. Thời gian tê liệt : 10 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 192, mức tinh thông 45 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 194, mức tinh thông 50 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 196, mức tinh thông 50 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 198, mức tinh thông 50 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 200, mức tinh thông 55 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 29. Tấn công cơ bản : 202, mức tinh thông 55 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 204, mức tinh thông 55 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 27. Tấn công cơ bản : 206, mức tinh thông 60 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 208, mức tinh thông 60 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 210, mức tinh thông 60 %. Thời gian tê liệt : 15 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên