FANDOM


Tên thép gắn bom Tên thép gắn bom


Tác dụng : Bắn ra một mũi tên thép có gắn bom. Tên có khả năng xuyên qua 6 quái vật và phát nổ, gây choáng cho quái vật xung quanh.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Spring shot demonstration

Spring shot demonstration 2


 • Cấp 1 : Nội lực - 20. Tấn công + 154 %, sát thương 6 quái vật. 11 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 20. Tấn công + 158 %, sát thương 6 quái vật. 12 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 20. Tấn công + 162 %, sát thương 6 quái vật. 13 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 20. Tấn công + 166 %, sát thương 6 quái vật. 14 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 20. Tấn công + 170 %, sát thương 6 quái vật. 15 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 22. Tấn công + 174 %, sát thương 6 quái vật. 16 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 22. Tấn công + 178 %, sát thương 6 quái vật. 17 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 22. Tấn công + 182 %, sát thương 6 quái vật. 18 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 22. Tấn công + 186 %, sát thương 6 quái vật. 19 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 22. Tấn công + 190 %, sát thương 6 quái vật. 20 % xác suất gây choáng trong 1 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 24. Tấn công + 194 %, sát thương 6 quái vật. 21 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 24. Tấn công + 198 %, sát thương 6 quái vật. 22 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 24. Tấn công + 202 %, sát thương 6 quái vật. 23 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 24. Tấn công + 206 %, sát thương 6 quái vật. 24 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 24. Tấn công + 210 %, sát thương 6 quái vật. 25 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 26. Tấn công + 214 %, sát thương 6 quái vật. 26 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 26. Tấn công + 218 %, sát thương 6 quái vật. 27 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 26. Tấn công + 222 %, sát thương 6 quái vật. 28 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 26. Tấn công + 226 %, sát thương 6 quái vật. 29 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 26. Tấn công + 230 %, sát thương 6 quái vật. 30 % xác suất gây choáng trong 2 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 28. Tấn công + 234 %, sát thương 6 quái vật. 31 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 28. Tấn công + 238 %, sát thương 6 quái vật. 32 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 28. Tấn công + 242 %, sát thương 6 quái vật. 33 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 28. Tấn công + 246 %, sát thương 6 quái vật. 34 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 28. Tấn công + 250 %, sát thương 6 quái vật. 35 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 30. Tấn công + 254 %, sát thương 6 quái vật. 36 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 30. Tấn công + 258 %, sát thương 6 quái vật. 37 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 30. Tấn công + 262 %, sát thương 6 quái vật. 38 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 30. Tấn công + 266 %, sát thương 6 quái vật. 39 % xác suất gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 30. Tấn công + 270 %, sát thương 6 quái vật. 40 % xác suất gây choáng trong 3 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên