FANDOM


Tảng băng vững chãi Tảng băng vững chãi


Tác dụng : Tăng cường sức nặng của cơ thể. Trong thời gian tác dụng, nhân vật sẽ đứng vững như một tảng băng vững chãi, qua đó quái vật sẽ không thể đẩy nhân vật về phía sau.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 30. Trong 10 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 42 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 30. Trong 20 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 44 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 30. Trong 30 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 46 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 30. Trong 40 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 48 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 30. Trong 50 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 50 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 36. Trong 60 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 52 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 36. Trong 70 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 54 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 36. Trong 80 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 56 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 36. Trong 90 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 58 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 36. Trong 100 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 60 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 42. Trong 110 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 62 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 42. Trong 120 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 64 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 42. Trong 130 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 66 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 42. Trong 140 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 68 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 42. Trong 150 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 70 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 48. Trong 160 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 72 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 48. Trong 170 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 74 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 48. Trong 180 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 76 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 48. Trong 190 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 78 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 48. Trong 200 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 80 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 54. Trong 210 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 81 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 54. Trong 220 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 82 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 54. Trong 230 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 83 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 54. Trong 240 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 84 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 54. Trong 250 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 85 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 53. Trong 260 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 86 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 52. Trong 270 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 87 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 51. Trong 280 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 88 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 50. Trong 290 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 89 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 50. Trong 300 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 90 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên