FANDOM


Tấn công kết hợp Tấn công kết hợp


Tác dụng : Bạn có thể nạp các quả cầu năng lượng mỗi lần tấn công và khi năng lượng đã đầy, bạn có thể sử dụng 2 loại đòn kết thúc là " Choáng váng " và " Chói lòa ". Số lượng quả cầu năng lượng tối đa là 5.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -25, sát thương đạt 104% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 2 : Nội lực -25, sát thương đạt 108% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 3 : Nội lực -25, sát thương đạt 112% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 4 : Nội lực -25, sát thương đạt 116% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 5 : Nội lực -25, sát thương đạt 120% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 6 : Nội lực -25, sát thương đạt 124% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 7 : Nội lực -25, sát thương đạt 128% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 8 : Nội lực -25, sát thương đạt 132% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 9 : Nội lực -25, sát thương đạt 136% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 10 : Nội lực -25, sát thương đạt 140% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 11 : Nội lực -30, sát thương đạt 144% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 12 : Nội lực -30, sát thương đạt 148% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 13 : Nội lực -30, sát thương đạt 152% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 14 : Nội lực -30, sát thương đạt 156% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 15 : Nội lực -30, sát thương đạt 160% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 16 : Nội lực -30, sát thương đạt 164% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 17 : Nội lực -30, sát thương đạt 168% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 18 : Nội lực -30, sát thương đạt 172% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4
 • Cấp 19 : Nội lực -30, sát thương đạt 176% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 20 : Nội lực -30, sát thương đạt 180% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 21 : Nội lực -35, sát thương đạt 184% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 22 : Nội lực -35, sát thương đạt 188% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 23 : Nội lực -35, sát thương đạt 192% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 24 : Nội lực -35, sát thương đạt 196% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 25 : Nội lực -35, sát thương đạt 200% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 26 : Nội lực -35, sát thương đạt 204% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 27 : Nội lực -35, sát thương đạt 208% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 28 : Nội lực -35, sát thương đạt 212% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 29 : Nội lực -35, sát thương đạt 216% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 30 : Nội lực -35, sát thương đạt 220% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên