FANDOM


Tấn công liên hoàn Tấn công liên hoàn


Tác dụng : Cho phép bạn nhìn thấy số điểm liên hoàn mà bạn đã thu thập được. Cứ mỗi 10 điểm liên hoàn mà bạn có, các chỉ số của bạn sẽ được tăng cường. Sự tăng cường đó sẽ biến mất nếu như bạn để mất điểm liên hoàn.
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 2 vòng tối thiểu đạt cấp 10.
Kỹ năng tối đa : 10


Thông tin kỹ năng :

Lượng điểm liên hoàn sẽ hiện ra ở góc trên bên phải của màn hình, trông nó sẽ giống như thế này :

Combo counter demonstration


  • Cấp 1 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 1 lần
  • Cấp 2 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 2 lần
  • Cấp 3 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 3 lần
  • Cấp 4 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 4 lần
  • Cấp 5 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 5 lần
  • Cấp 6 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 6 lần
  • Cấp 7 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 7 lần
  • Cấp 8 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 8 lần
  • Cấp 9 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 9 lần
  • Cấp 10 : Tấn công vật lý + 1, phòng thủ vật lý + 5, phòng thủ phép thuật + 5, tăng cường 10 lần

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên