FANDOM


Tập trung ý chí Tập trung ý chí


Tác dụng: Tập trung ý chí để nâng cao né tránh và chính xác trong một thời gian nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tố chất cung thủ đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8; chính xác +1, né tránh +1 trong 70 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -8; chính xác +2, né tránh +2 trong 80 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -8; chính xác +3, né tránh +3 trong 90 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -8; chính xác +4, né tránh +4 trong 100 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -8; chính xác +5, né tránh +5 trong 110 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -10; chính xác +6, né tránh +6 trong 130 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -10; chính xác +7, né tránh +7 trong 140 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -10; chính xác +8, né tránh +8 trong 150 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -10; chính xác +9, né tránh +9 trong 160 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -10; chính xác +10, né tránh +10 trong 170 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -13; chính xác +11, né tránh +11 trong 195 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -13; chính xác +12, né tránh +12 trong 205 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -13; chính xác +13, né tránh +13 trong 215 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -13; chính xác +14, né tránh +14 trong 225 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -13; chính xác +15, né tránh +15 trong 235 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -16; chính xác +16, né tránh +16 trong 260 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -16; chính xác +17, né tránh +17 trong 270 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -16; chính xác +18, né tránh +18 trong 280 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -16; chính xác +19, né tránh +19 trong 290 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -16; chính xác +20, né tránh +20 trong 300 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên