FANDOM


Tố lốc - Tố lốc


Tác dụng : Biến hình thành một cơn lốc mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ cản đường. Sát thương tối đa 6 quái vật.
Thời gian tái sử dụng : 1 phút
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Cyclone demonstration
Bắt đầu biến hình

Cyclone demonstration 2
Nhân vật khi trong trạng thái biến hình thành " tố lốc "


 • Cấp 1 : Nội lực - 34. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 480, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 34. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 490, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 34. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 500, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 34. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 510, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 34. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 520, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 38. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 530, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 38. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 540, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 38. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 550, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 38. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 560, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 38. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 570, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 42. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 580, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 42. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 590, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 42. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 600, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 42. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 610, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 42. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 620, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 46. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 630, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 46. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 640, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 46. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 650, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 46. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 660, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 46. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 670, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 50. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 680, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 50. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 690, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 50. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 700, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 50. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 710, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 50. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 720, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 54. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 730, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 54. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 740, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 54. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 750, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 54. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 760, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 54. Biến hình trong 10 giây, tấn công cơ bản : 770, mức tinh thông 60 %, sát thương 6 quái vật, thời gian tái sử dụng : 1 phút. Phạm vi hiệu quả : 100 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên