FANDOM


Thịnh nộ Thịnh nộ


Tác dụng: Tăng khả năng tấn công vật lý của các thành viên trong nhóm ở gần đó, nhưng làm giảm phòng thủ vật lý.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -12, tấn công vật lý +1, phòng thủ vật lý -1 trong 8 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -12, tấn công vật lý +1, phòng thủ vật lý -1 trong 16 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -12, tấn công vật lý +2, phòng thủ vật lý -2 trong 24 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -12, tấn công vật lý +2, phòng thủ vật lý -2 trong 32 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -12, tấn công vật lý +3, phòng thủ vật lý -3 trong 40 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -12, tấn công vật lý +3, phòng thủ vật lý -3 trong 48 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -12, tấn công vật lý +4, phòng thủ vật lý -4 trong 56 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -12, tấn công vật lý +4, phòng thủ vật lý -4 trong 64 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -12, tấn công vật lý +5, phòng thủ vật lý -5 trong 72 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -12, tấn công vật lý +5, phòng thủ vật lý -5 trong 80 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -20, tấn công vật lý +6, phòng thủ vật lý -6 trong 88 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -20, tấn công vật lý +6, phòng thủ vật lý -6 trong 96 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -20, tấn công vật lý +7, phòng thủ vật lý -7 trong 104 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -20, tấn công vật lý +7, phòng thủ vật lý -7 trong 112 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -20, tấn công vật lý +8, phòng thủ vật lý -8 trong 120 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -20, tấn công vật lý +8, phòng thủ vật lý -8 trong 128 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -20, tấn công vật lý +9, phòng thủ vật lý -9 trong 136 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -20, tấn công vật lý +9, phòng thủ vật lý -9 trong 144 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -20, tấn công vật lý +10, phòng thủ vật lý -10 trong 152 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -20, tấn công vật lý +10, phòng thủ vật lý -10 trong 160 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên