FANDOM


Thổi lửa Thổi lửa

Tác dụng : Tập trung toàn bộ hơi nóng trong cơ thể mình rồi sau đó thổi ra một cột lửa khổng lồ, thiêu cháy 6 quái vật với thuộc tính lửa.
Kỹ năng tối đa : 20


Breath charge demonstration
 ↓ 
Breath demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 104, mức tinh thông 15 %, gây choáng với xác suất 11 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 108, mức tinh thông 15 %, gây choáng với xác suất 12 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 112, mức tinh thông 20 %, gây choáng với xác suất 13 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 116, mức tinh thông 20 %, gây choáng với xác suất 14 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 120, mức tinh thông 25 %, gây choáng với xác suất 15 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 124, mức tinh thông 25 %, gây choáng với xác suất 16 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 128, mức tinh thông 30 %, gây choáng với xác suất 17 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 132, mức tinh thông 30 %, gây choáng với xác suất 18 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 136, mức tinh thông 35 %, gây choáng với xác suất 19 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 140, mức tinh thông 35 %, gây choáng với xác suất 20 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 143, mức tinh thông 40 %, gây choáng với xác suất 21 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 146, mức tinh thông 40 %, gây choáng với xác suất 22 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 149, mức tinh thông 45 %, gây choáng với xác suất 23 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 152, mức tinh thông 45 %, gây choáng với xác suất 24 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 155, mức tinh thông 50 %, gây choáng với xác suất 25 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 158, mức tinh thông 50 %, gây choáng với xác suất 26 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 161, mức tinh thông 55 %, gây choáng với xác suất 27 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 164, mức tinh thông 55 %, gây choáng với xác suất 28 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 167, mức tinh thông 60 %, gây choáng với xác suất 29 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 170, mức tinh thông 60 %, gây choáng với xác suất 30 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên