FANDOM


Tiếng gầm của báo đêm Tiếng gầm của báo đêm


Tác dụng : Ra lệnh cho báo đêm gầm một tiếng lớn. Sát thương 6 quái vật, đẩy lùi chúng và gây choáng cho chúng.
Yêu cầu : Kỹ năng Cưỡi báo đêm phải được hoàn thiện ( Cấp 15 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Jaguar roar demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 11. Tấn công + 104 %, khoảng cách đẩy : 255. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 11. Tấn công + 108 %, khoảng cách đẩy : 260. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 11. Tấn công + 112 %, khoảng cách đẩy : 265. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 11. Tấn công + 116 %, khoảng cách đẩy : 270. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 11. Tấn công + 120 %, khoảng cách đẩy : 275. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 11. Tấn công + 124 %, khoảng cách đẩy : 280. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 11. Tấn công + 128 %, khoảng cách đẩy : 285. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 11. Tấn công + 132 %, khoảng cách đẩy : 290. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 11. Tấn công + 136 %, khoảng cách đẩy : 295. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 11. Tấn công + 140 %, khoảng cách đẩy : 300. Gây choáng trong 3 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công + 144 %, khoảng cách đẩy : 305. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tấn công + 148 %, khoảng cách đẩy : 310. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công + 152 %, khoảng cách đẩy : 315. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công + 156 %, khoảng cách đẩy : 320. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công + 160 %, khoảng cách đẩy : 325. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công + 164 %, khoảng cách đẩy : 330. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 18. Tấn công + 168 %, khoảng cách đẩy : 335. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công + 172 %, khoảng cách đẩy : 340. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 18. Tấn công + 176 %, khoảng cách đẩy : 345. Gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 18. Tấn công + 180 %, khoảng cách đẩy : 350. Gây choáng trong 4 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên