FANDOM


Tinh thông đại đao Tinh thông đại đao


Tác dụng : Tăng độ chính xác và độ tinh thông đại đao. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Tinh thông đại đao +15%, chính xác +1.
 • Cấp 2 : Tinh thông đại đao +15%, chính xác +2.
 • Cấp 3 : Tinh thông đại đao +20%, chính xác +3.
 • Cấp 4 : Tinh thông đại đao +20%, chính xác +4.
 • Cấp 5 : Tinh thông đại đao +25%, chính xác +5.
 • Cấp 6 : Tinh thông đại đao +25%, chính xác +6.
 • Cấp 7 : Tinh thông đại đao +30%, chính xác +7.
 • Cấp 8 : Tinh thông đại đao +30%, chính xác +8.
 • Cấp 9 : Tinh thông đại đao +35%, chính xác +9.
 • Cấp 10 : Tinh thông đại đao +35%, chính xác +10.
 • Cấp 11 : Tinh thông đại đao +40%, chính xác +11.
 • Cấp 12 : Tinh thông đại đao +40%, chính xác +12.
 • Cấp 13 : Tinh thông đại đao +45%, chính xác +13.
 • Cấp 14 : Tinh thông đại đao +45%, chính xác +14.
 • Cấp 15 : Tinh thông đại đao +50%, chính xác +15.
 • Cấp 16 : Tinh thông đại đao +50%, chính xác +16.
 • Cấp 17 : Tinh thông đại đao +55%, chính xác +17.
 • Cấp 18 : Tinh thông đại đao +55%, chính xác +18.
 • Cấp 19 : Tinh thông đại đao +60%, chính xác +19.
 • Cấp 20 : Tinh thông đại đao +60%, chính xác +20.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên