FANDOM


Tinh thông đao Tinh thông đao


Tác dụng : Tăng cường độ tinh thông đao và chính xác khi sử dụng đao
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Độ tinh thông + 15 %. Chính xác + 1.
 • Cấp 2 : Độ tinh thông + 15 %. Chính xác + 2.
 • Cấp 3 : Độ tinh thông + 20 %. Chính xác + 3.
 • Cấp 4 : Độ tinh thông + 20 %. Chính xác + 4.
 • Cấp 5 : Độ tinh thông + 25 %. Chính xác + 5.
 • Cấp 6 : Độ tinh thông + 25 %. Chính xác + 6.
 • Cấp 7 : Độ tinh thông + 30 %. Chính xác + 7.
 • Cấp 8 : Độ tinh thông + 30 %. Chính xác + 8.
 • Cấp 9 : Độ tinh thông + 35 %. Chính xác + 9.
 • Cấp 10 : Độ tinh thông + 35 %. Chính xác + 10.
 • Cấp 11 : Độ tinh thông + 40 %. Chính xác + 11.
 • Cấp 12 : Độ tinh thông + 40 %. Chính xác + 12.
 • Cấp 13 : Độ tinh thông + 45 %. Chính xác + 13.
 • Cấp 14 : Độ tinh thông + 45 %. Chính xác + 14.
 • Cấp 15 : Độ tinh thông + 50 %. Chính xác + 15.
 • Cấp 16 : Độ tinh thông + 50 %. Chính xác + 16.
 • Cấp 17 : Độ tinh thông + 55 %. Chính xác + 17.
 • Cấp 18 : Độ tinh thông + 55 %. Chính xác + 18.
 • Cấp 19 : Độ tinh thông + 60 %. Chính xác + 19.
 • Cấp 20 : Độ tinh thông + 60 %. Chính xác + 20.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên