FANDOM


Tinh thông búa Tinh thông búa


Tác dụng: Tăng độ chính xác và độ tinh thông búa. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Độ tinh thông búa 15%, chính xác +1.
 • Cấp 2: Độ tinh thông búa 15%, chính xác +2.
 • Cấp 3: Độ tinh thông búa 20%, chính xác +3.
 • Cấp 4: Độ tinh thông búa 20%, chính xác +4.
 • Cấp 5: Độ tinh thông búa 25%, chính xác +5.
 • Cấp 6: Độ tinh thông búa 25%, chính xác +6.
 • Cấp 7: Độ tinh thông búa 30%, chính xác +7.
 • Cấp 8: Độ tinh thông búa 30%, chính xác +8.
 • Cấp 9: Độ tinh thông búa 35%, chính xác +9.
 • Cấp 10: Độ tinh thông búa 35%, chính xác +10.
 • Cấp 11: Độ tinh thông búa 40%, chính xác +11.
 • Cấp 12: Độ tinh thông búa 40%, chính xác +12.
 • Cấp 13: Độ tinh thông búa 45%, chính xác +13.
 • Cấp 14: Độ tinh thông búa 45%, chính xác +14.
 • Cấp 15: Độ tinh thông búa 50%, chính xác +15.
 • Cấp 16: Độ tinh thông búa 50%, chính xác +16.
 • Cấp 17: Độ tinh thông búa 55%, chính xác +17.
 • Cấp 18: Độ tinh thông búa 55%, chính xác +18.
 • Cấp 19: Độ tinh thông búa 60%, chính xác +19.
 • Cấp 20: Độ tinh thông búa 60%, chính xác +20.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên