FANDOM


Tinh thông cưỡi thú - Tinh thông cưỡi thú


 • Tác dụng : Tăng cường hiệu quả khi cưỡi báo đêm.
 • Yêu cầu : Kỹ năng Cưỡi báo đêm phải được hoàn thiện ( Cấp 15 ).
 • Kỹ năng tối đa : 20


 • Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Tốc độ di chuyển + 1 %, né tránh + 1, tấn công + 1 %.
 • Cấp 2 : Tốc độ di chuyển + 2 %, né tránh + 2, tấn công + 2 %.
 • Cấp 3 : Tốc độ di chuyển + 3 %, né tránh + 3, tấn công + 3 %.
 • Cấp 4 : Tốc độ di chuyển + 4 %, né tránh + 4, tấn công + 4 %.
 • Cấp 5 : Tốc độ di chuyển + 5 %, né tránh + 5, tấn công + 5 %.
 • Cấp 6 : Tốc độ di chuyển + 6 %, né tránh + 6, tấn công + 6 %.
 • Cấp 7 : Tốc độ di chuyển + 7 %, né tránh + 7, tấn công + 7 %.
 • Cấp 8 : Tốc độ di chuyển + 8 %, né tránh + 8, tấn công + 8 %.
 • Cấp 9 : Tốc độ di chuyển + 9 %, né tránh + 9, tấn công + 9 %.
 • Cấp 10 : Tốc độ di chuyển + 10 %, né tránh + 10, tấn công + 10 %.
 • Cấp 11 : Tốc độ di chuyển + 11 %, né tránh + 11, tấn công + 11 %.
 • Cấp 12 : Tốc độ di chuyển + 12 %, né tránh + 12, tấn công + 12 %.
 • Cấp 13 : Tốc độ di chuyển + 13 %, né tránh + 13, tấn công + 13 %.
 • Cấp 14 : Tốc độ di chuyển + 14 %, né tránh + 14, tấn công + 14 %.
 • Cấp 15 : Tốc độ di chuyển + 15 %, né tránh + 15, tấn công + 15 %.
 • Cấp 16 : Tốc độ di chuyển + 16 %, né tránh + 16, tấn công + 16 %.
 • Cấp 17 : Tốc độ di chuyển + 17 %, né tránh + 17, tấn công + 17 %.
 • Cấp 18 : Tốc độ di chuyển + 18 %, né tránh + 18, tấn công + 18 %.
 • Cấp 19 : Tốc độ di chuyển + 19 %, né tránh + 19, tấn công + 19 %.
 • Cấp 20 : Tốc độ di chuyển + 20 %, né tránh + 20, tấn công + 20 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên