FANDOM


Tinh thông khiên Tinh thông khiên


Tác dụng : Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Phòng thủ khiên +5%.
 • Cấp 2 : Phòng thủ khiên +10%.
 • Cấp 3 : Phòng thủ khiên +15%.
 • Cấp 4 : Phòng thủ khiên +20%.
 • Cấp 5 : Phòng thủ khiên +25%.
 • Cấp 6 : Phòng thủ khiên +30%.
 • Cấp 7 : Phòng thủ khiên +35%.
 • Cấp 8 : Phòng thủ khiên +40%.
 • Cấp 9 : Phòng thủ khiên +45%.
 • Cấp 10 : Phòng thủ khiên +50%.
 • Cấp 11 : Phòng thủ khiên +55%.
 • Cấp 12 : Phòng thủ khiên +60%.
 • Cấp 13 : Phòng thủ khiên +65%.
 • Cấp 14 : Phòng thủ khiên +70%.
 • Cấp 15 : Phòng thủ khiên +75%.
 • Cấp 16 : Phòng thủ khiên +80%.
 • Cấp 17 : Phòng thủ khiên +85%.
 • Cấp 18 : Phòng thủ khiên +90%.
 • Cấp 19 : Phòng thủ khiên +95%.
 • Cấp 20 : Phòng thủ khiên +100%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên