FANDOM


Tinh thông thương Tinh thông thương


Tác dụng : Tăng độ chính xác và độ tinh thông thương. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Tinh thông thương +15%, chính xác +1.
 • Cấp 2 : Tinh thông thương +15%, chính xác +2.
 • Cấp 3 : Tinh thông thương +20%, chính xác +3.
 • Cấp 4 : Tinh thông thương +20%, chính xác +4.
 • Cấp 5 : Tinh thông thương +25%, chính xác +5.
 • Cấp 6 : Tinh thông thương +25%, chính xác +6.
 • Cấp 7 : Tinh thông thương +30%, chính xác +7.
 • Cấp 8 : Tinh thông thương +30%, chính xác +8.
 • Cấp 9 : Tinh thông thương +35%, chính xác +9.
 • Cấp 10 : Tinh thông thương +35%, chính xác +10.
 • Cấp 11 : Tinh thông thương +40%, chính xác +11.
 • Cấp 12 : Tinh thông thương +40%, chính xác +12.
 • Cấp 13 : Tinh thông thương +45%, chính xác +13.
 • Cấp 14 : Tinh thông thương +45%, chính xác +14.
 • Cấp 15 : Tinh thông thương +50%, chính xác +15.
 • Cấp 16 : Tinh thông thương +50%, chính xác +16.
 • Cấp 17 : Tinh thông thương +55%, chính xác +17.
 • Cấp 18 : Tinh thông thương +55%, chính xác +18.
 • Cấp 19 : Tinh thông thương +60%, chính xác +19.
 • Cấp 20 : Tinh thông thương +60%, chính xác +20.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên