FANDOM


Tinh thông trượng - Tinh thông trượng


Tác dung : Tăng cường độ tinh thông với các loại vũ khí dạng trượng, đồng thời tăng cường thêm sát thương phép thuật khi trang bị trượng.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Mức tinh thông + 5 %. Tấn công phép thuật + 1.
 • Cấp 2 : Mức tinh thông + 5 %. Tấn công phép thuật + 2.
 • Cấp 3 : Mức tinh thông + 5 %. Tấn công phép thuật + 3.
 • Cấp 4 : Mức tinh thông + 5 %. Tấn công phép thuật + 4.
 • Cấp 5 : Mức tinh thông + 5 %. Tấn công phép thuật + 5.
 • Cấp 6 : Mức tinh thông + 10 %. Tấn công phép thuật + 6.
 • Cấp 7 : Mức tinh thông + 10 %. Tấn công phép thuật + 7.
 • Cấp 8 : Mức tinh thông + 10 %. Tấn công phép thuật + 8.
 • Cấp 9 : Mức tinh thông + 10 %. Tấn công phép thuật + 9.
 • Cấp 10 : Mức tinh thông + 10 %. Tấn công phép thuật + 10.
 • Cấp 11 : Mức tinh thông + 15 %. Tấn công phép thuật + 11.
 • Cấp 12 : Mức tinh thông + 15 %. Tấn công phép thuật + 12.
 • Cấp 13 : Mức tinh thông + 15 %. Tấn công phép thuật + 13.
 • Cấp 14 : Mức tinh thông + 15 %. Tấn công phép thuật + 14.
 • Cấp 15 : Mức tinh thông + 15 %. Tấn công phép thuật + 15.
 • Cấp 16 : Mức tinh thông + 20 %. Tấn công phép thuật + 16.
 • Cấp 17 : Mức tinh thông + 20 %. Tấn công phép thuật + 17.
 • Cấp 18 : Mức tinh thông + 20 %. Tấn công phép thuật + 18.
 • Cấp 19 : Mức tinh thông + 20 %. Tấn công phép thuật + 19.
 • Cấp 20 : Mức tinh thông + 20 %. Tấn công phép thuật + 20.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên