FANDOM


Tinh thần thép Tinh thần thép


Tác dụng : Tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ pháp thuật cho tất cả thành viên trong nhóm ở gần đó.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +1, phòng thủ pháp thuật +1 trong 15 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +2, phòng thủ pháp thuật +2 trong 30 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +3, phòng thủ pháp thuật +3 trong 45 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +4, phòng thủ pháp thuật +4 trong 60 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +5, phòng thủ pháp thuật +5 trong 75 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +6, phòng thủ pháp thuật +6 trong 90 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +7, phòng thủ pháp thuật +7 trong 105 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +8, phòng thủ pháp thuật +8 trong 120 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +9, phòng thủ pháp thuật +9 trong 135 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +10, phòng thủ pháp thuật +10 trong 150 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +11, phòng thủ pháp thuật +11 trong 165 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +12, phòng thủ pháp thuật +12 trong 180 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +13, phòng thủ pháp thuật +13 trong 195 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +14, phòng thủ pháp thuật +14 trong 210 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +15, phòng thủ pháp thuật +15 trong 225 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +16, phòng thủ pháp thuật +16 trong 240 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +17, phòng thủ pháp thuật +17 trong 255 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +18, phòng thủ pháp thuật +18 trong 270 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +19, phòng thủ pháp thuật +19 trong 285 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +20, phòng thủ pháp thuật +20 trong 300 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên