FANDOM


Triệt hạ di chuyển Triệt hạ di chuyển


Tác dụng: Tấn công một chân của quái với tỉ lệ thành công nhất định, làm chậm tốc độ di chuyển quái trong một khoảng thời gian.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực - 12, trong 35 giây, với tỉ lệ thành công 11%, tốc độ di chuyển của đối phương - 2 trong 5 giây.
 • Cấp 2: Nội lực - 12, trong 40 giây, với tỉ lệ thành công 12%, tốc độ di chuyển của đối phương - 4 trong 5 giây.
 • Cấp 3: Nội lực - 12, trong 45 giây, với tỉ lệ thành công 13%, tốc độ di chuyển của đối phương - 6 trong 5 giây.
 • Cấp 4: Nội lực - 12, trong 50 giây, với tỉ lệ thành công 14%, tốc độ di chuyển của đối phương - 8 trong 5 giây.
 • Cấp 5: Nội lực - 12, trong 55 giây, với tỉ lệ thành công 15%, tốc độ di chuyển của đối phương - 10 trong 5 giây.
 • Cấp 6: Nội lực - 12, trong 60 giây, với tỉ lệ thành công 16%, tốc độ di chuyển của đối phương - 12 trong 5 giây.
 • Cấp 7: Nội lực - 12, trong 65 giây, với tỉ lệ thành công 17%, tốc độ di chuyển của đối phương - 14 trong 5 giây.
 • Cấp 8: Nội lực - 12, trong 70 giây, với tỉ lệ thành công 18%, tốc độ di chuyển của đối phương - 16 trong 5 giây.
 • Cấp 9: Nội lực - 12, trong 75 giây, với tỉ lệ thành công 19%, tốc độ di chuyển của đối phương - 18 trong 5 giây.
 • Cấp 10: Nội lực - 12, trong 80 giây, với tỉ lệ thành công 20%, tốc độ di chuyển của đối phương - 20 trong 5 giây.
 • Cấp 11: Nội lực - 24, trong 85 giây, với tỉ lệ thành công 21%, tốc độ di chuyển của đối phương - 22 trong 10 giây.
 • Cấp 12: Nội lực - 24, trong 90 giây, với tỉ lệ thành công 22%, tốc độ di chuyển của đối phương - 24 trong 10 giây.
 • Cấp 13: Nội lực - 24, trong 95 giây, với tỉ lệ thành công 23%, tốc độ di chuyển của đối phương - 26 trong 10 giây.
 • Cấp 14: Nội lực - 24, trong 100 giây, với tỉ lệ thành công 24%, tốc độ di chuyển của đối phương - 28 trong 10 giây.
 • Cấp 15: Nội lực - 24, trong 105 giây, với tỉ lệ thành công 25%, tốc độ di chuyển của đối phương - 30 trong 10 giây.
 • Cấp 16: Nội lực - 24, trong 110 giây, với tỉ lệ thành công 26%, tốc độ di chuyển của đối phương - 32 trong 10 giây.
 • Cấp 17: Nội lực - 24, trong 115 giây, với tỉ lệ thành công 27%, tốc độ di chuyển của đối phương - 34 trong 10 giây.
 • Cấp 18: Nội lực - 24, trong 120 giây, với tỉ lệ thành công 28%, tốc độ di chuyển của đối phương - 36 trong 10 giây.
 • Cấp 19: Nội lực - 24, trong 125 giây, với tỉ lệ thành công 29%, tốc độ di chuyển của đối phương - 38 trong 10 giây.
 • Cấp 20: Nội lực - 24, trong 130 giây, với tỉ lệ thành công 30%, tốc độ di chuyển của đối phương - 40 trong 10 giây.
 • Cấp 21: Nội lực - 36, trong 135 giây, với tỉ lệ thành công 31%, tốc độ di chuyển của đối phương - 42 trong 15 giây.
 • Cấp 22: Nội lực - 36, trong 140 giây, với tỉ lệ thành công 32%, tốc độ di chuyển của đối phương - 44 trong 15 giây.
 • Cấp 23: Nội lực - 36, trong 145 giây, với tỉ lệ thành công 33%, tốc độ di chuyển của đối phương - 46 trong 15 giây.
 • Cấp 24: Nội lực - 36, trong 150 giây, với tỉ lệ thành công 34%, tốc độ di chuyển của đối phương - 48 trong 15 giây.
 • Cấp 25: Nội lực - 36, trong vòng 155 giây, với tỉ lệ thành công 35%, tốc độ di chuyển của đối phương - 50 trong 15 giây.
 • Cấp 26: Nội lực - 36, trong vòng 160 giây, với tỉ lệ thành công 36%, tốc độ di chuyển của đối phương - 52 trong 15 giây.
 • Cấp 27: Nội lực - 36, trong vòng 165 giây, với tỉ lệ thành công 37%, tốc độ di chuyển của đối phương - 54 trong 15 giây.
 • Cấp 28: Nội lực - 36, trong vòng 170 giây, với tỉ lệ thành công 38%, tốc độ di chuyển của đối phương - 56 trong 15 giây.
 • Cấp 29: Nội lực - 36, trong vòng 175 giây, với tỉ lệ thành công 39%, tốc độ di chuyển của đối phương - 58 trong 15 giây.
 • Cấp 30: Nội lực - 36, trong vòng 180 giây, với tỉ lệ thành công 40%, tốc độ di chuyển của đối phương - 60 trong 15 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên