FANDOM


Triệt hạ tầm nhìn '


Tác dụng: Tấn công vào quái vật, với một tỉ lệ thành công nhất định sẽ làm giảm thị lực của quái vật dẫn tới làm giảm độ chính xác.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30 với Thần Nỏ, 20 với Wild Hunter

Thông tin kĩ năng:


Blind demonstration


Triệt hạ tầm nhìn của Thần Nỏ


 • Cấp 1: Nội lực - 12, trong vòng 35 giây, với tỉ lệ thành công 11% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 1% trong 5 giây.
 • Cấp 2: Nội lực - 12, trong vòng 40 giây, với tỉ lệ thành công 12% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 2% trong 5 giây.
 • Cấp 3: Nội lực - 12, trong vòng 45 giây, với tỉ lệ thành công 13% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 3% trong 5 giây.
 • Cấp 4: Nội lực - 12, trong vòng 50 giây, với tỉ lệ thành công 14% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 4% trong 5 giây.
 • Cấp 5: Nội lực - 12, trong vòng 55 giây, với tỉ lệ thành công 15% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 5% trong 5 giây.
 • Cấp 6: Nội lực - 12, trong vòng 60 giây, với tỉ lệ thành công 16% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 6% trong 5 giây.
 • Cấp 7: Nội lực - 12, trong vòng 65 giây, với tỉ lệ thành công 17% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 7% trong 5 giây.
 • Cấp 8: Nội lực - 12, trong vòng 70 giây, với tỉ lệ thành công 18% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 8% trong 5 giây.
 • Cấp 9: Nội lực - 12, trong vòng 75 giây, với tỉ lệ thành công 19% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 9% trong 5 giây.
 • Cấp 10: Nội lực - 12, trong vòng 80 giây, với tỉ lệ thành công 20% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 10% trong 5 giây.
 • Cấp 11: Nội lực - 24, trong vòng 85 giây, với tỉ lệ thành công 21% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 11% trong 10 giây.
 • Cấp 12: Nội lực - 24, trong vòng 90 giây, với tỉ lệ thành công 22% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 12% trong 10 giây.
 • Cấp 13: Nội lực - 24, trong vòng 95 giây, với tỉ lệ thành công 23% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 13% trong 10 giây.
 • Cấp 14: Nội lực - 24, trong vòng 100 giây, với tỉ lệ thành công 24% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 14% trong 10 giây.
 • Cấp 15: Nội lực - 24, trong vòng 105 giây, với tỉ lệ thành công 25% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 15% trong 10 giây.
 • Cấp 16: Nội lực - 24, trong vòng 110 giây, với tỉ lệ thành công 26% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 16% trong 10 giây.
 • Cấp 17: Nội lực - 24, trong vòng 115 giây, với tỉ lệ thành công 27% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 17% trong 10 giây.
 • Cấp 18: Nội lực - 24, trong vòng 120 giây, với tỉ lệ thành công 28% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 18% trong 10 giây.
 • Cấp 19: Nội lực - 24, trong vòng 125 giây, với tỉ lệ thành công 29% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 19% trong 10 giây.
 • Cấp 20: Nội lực - 24, trong vòng 130 giây, với tỉ lệ thành công 30% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 20% trong 10 giây.
 • Cấp 21: Nội lực - 36, trong vòng 135 giây, với tỉ lệ thành công 31% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 21% trong 15 giây.
 • Cấp 22: Nội lực - 36, trong vòng 135 giây, với tỉ lệ thành công 32% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 22% trong 15 giây.
 • Cấp 23: Nội lực - 36, trong vòng 145 giây, với tỉ lệ thành công 33% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 23% trong 15 giây.
 • Cấp 24: Nội lực - 36, trong vòng 150 giây, với tỉ lệ thành công 34% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 24% trong 15 giây.
 • Cấp 25: Nội lực - 36, trong vòng 155 giây, với tỉ lệ thành công 35% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 25% trong 15 giây.
 • Cấp 26: Nội lực - 36, trong vòng 160 giây, với tỉ lệ thành công 36% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 26% trong 15 giây.
 • Cấp 27: Nội lực - 36, trong vòng 165 giây, với tỉ lệ thành công 37% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 27% trong 15 giây.
 • Cấp 28: Nội lực - 36, trong vòng 170 giây, với tỉ lệ thành công 38% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 28% trong 15 giây.
 • Cấp 29: Nội lực - 36, trong vòng 175 giây, với tỉ lệ thành công 39% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 29% trong 15 giây.
 • Cấp 30: Nội lực - 36, trong vòng 180 giây, với tỉ lệ thành công 40% làm độ chính xác của quái vật giảm đi 30% trong 15 giây.


Triệt hạ tầm nhìn của Wild Hunter


 • Cấp 1 : Nội lực - 20. Tác dụng trong 65 giây, với xác suất 11 % giảm 1 % chính xác của quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 21. Tác dụng trong 70 giây, với xác suất 12 % giảm 2 % chính xác của quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 21. Tác dụng trong 75 giây, với xác suất 13 % giảm 3 % chính xác của quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 22. Tác dụng trong 80 giây, với xác suất 14 % giảm 4 % chính xác của quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 22. Tác dụng trong 85 giây, với xác suất 15 % giảm 5 % chính xác của quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 23. Tác dụng trong 90 giây, với xác suất 16 % giảm 6 % chính xác của quái vật trong 3 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 23. Tác dụng trong 95 giây, với xác suất 17 % giảm 7 % chính xác của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 24. Tác dụng trong 100 giây, với xác suất 18 % giảm 8 % chính xác của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 24. Tác dụng trong 105 giây, với xác suất 19 % giảm 9 % chính xác của quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 25. Tác dụng trong 110 giây, với xác suất 20 % giảm 10 % chính xác của quái vật trong 5 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 25. Tác dụng trong 115 giây, với xác suất 21 % giảm 11 % chính xác của quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 26. Tác dụng trong 120 giây, với xác suất 22 % giảm 12 % chính xác của quái vật trong 6 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 26. Tác dụng trong 125 giây, với xác suất 23 % giảm 13 % chính xác của quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 27. Tác dụng trong 130 giây, với xác suất 24 % giảm 14 % chính xác của quái vật trong 7 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 27. Tác dụng trong 135 giây, với xác suất 25 % giảm 15 % chính xác của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 28. Tác dụng trong 140 giây, với xác suất 26 % giảm 16 % chính xác của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 28. Tác dụng trong 145 giây, với xác suất 27 % giảm 17 % chính xác của quái vật trong 9 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 29. Tác dụng trong 150 giây, với xác suất 28 % giảm 18 % chính xác của quái vật trong 9 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 29. Tác dụng trong 155 giây, với xác suất 29 % giảm 19 % chính xác của quái vật trong 10 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 30. Tác dụng trong 160 giây, với xác suất 30 % giảm 20 % chính xác của quái vật trong 10 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên