FANDOM


Triệu hồi Băng Thần Triệu hồi Băng Thần


Tác dụng : Triệu hồi tạm thời Băng Thần, thuộc tính băng. Tấn công tối đa 3 quái vật.
Yêu cầu : Kỹ năng Quỷ lửa tối thiểu đạt cấp 5.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 13. Thời gian : 15 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 153.
 • Cấp 2 : Nội lực - 16. Thời gian : 20 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 156.
 • Cấp 3 : Nội lực - 19. Thời gian : 25 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 159.
 • Cấp 4 : Nội lực - 22. Thời gian : 30 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 162.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Thời gian : 35 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 165.
 • Cấp 6 : Nội lực - 28. Thời gian : 40 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 168.
 • Cấp 7 : Nội lực - 31. Thời gian : 45 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 171.
 • Cấp 8 : Nội lực - 34. Thời gian : 50 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 174.
 • Cấp 9 : Nội lực - 37. Thời gian : 55 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 177.
 • Cấp 10 : Nội lực - 40. Thời gian : 60 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 180.
 • Cấp 11 : Nội lực - 43. Thời gian : 65 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 184.
 • Cấp 12 : Nội lực - 46. Thời gian : 70 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 188.
 • Cấp 13 : Nội lực - 49. Thời gian : 75 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 192.
 • Cấp 14 : Nội lực - 52. Thời gian : 80 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 196.
 • Cấp 15 : Nội lực - 55. Thời gian : 85 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 200.
 • Cấp 16 : Nội lực - 58. Thời gian : 90 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 204.
 • Cấp 17 : Nội lực - 61. Thời gian : 95 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 208.
 • Cấp 18 : Nội lực - 64. Thời gian : 100 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 212.
 • Cấp 19 : Nội lực - 67. Thời gian : 105 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 216.
 • Cấp 20 : Nội lực - 70. Thời gian : 110 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 220.
 • Cấp 21 : Nội lực - 73. Thời gian : 115 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 225.
 • Cấp 22 : Nội lực - 76. Thời gian : 120 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 230.
 • Cấp 23 : Nội lực - 79. Thời gian : 125 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 235.
 • Cấp 24 : Nội lực - 82. Thời gian : 130 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 240.
 • Cấp 25 : Nội lực - 85. Thời gian : 135 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 245.
 • Cấp 26 : Nội lực - 88. Thời gian : 140 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 250.
 • Cấp 27 : Nội lực - 91. Thời gian : 145 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 255.
 • Cấp 28 : Nội lực - 94. Thời gian : 150 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 260.
 • Cấp 29 : Nội lực - 97. Thời gian : 155 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 265.
 • Cấp 30 : Nội lực - 100. Thời gian : 160 giây. Triệu hồi Elquines - Băng thần với lực tấn công là 370.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên