FANDOM


Triệu hồi rồng Triệu hồi rồng


Tác dụng : Gọi một con rồng thần trong một thời gian nhất định. Rồng sẽ ở bên bạn và tấn công kẻ thù xung quanh. Cấp độ chiêu thức càng cao, rồng càng mạnh hơn.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 32. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 64 lực tấn công trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 34. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 68 lực tấn công trong 15 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 36. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 72 lực tấn công trong 20 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 38. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 76 lực tấn công trong 25 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 40. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 80 lực tấn công trong 30 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 42. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 84 lực tấn công trong 35 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 44. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 88 lực tấn công trong 40 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 46. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 92 lực tấn công trong 45 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 48. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 96 lực tấn công trong 50 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 50. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 100 lực tấn công trong 55 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 52. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 104 lực tấn công trong 60 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 54. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 108 lực tấn công trong 65 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 56. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 112 lực tấn công trong 70 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 58. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 116 lực tấn công trong 75 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 60. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 120 lực tấn công trong 80 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 62. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 122 lực tấn công trong 84 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 64. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 124 lực tấn công trong 88 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 66. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 126 lực tấn công trong 92 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 68. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 128 lực tấn công trong 96 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 70. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 130 lực tấn công trong 100 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 71. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 132 lực tấn công trong 104 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 72. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 134 lực tấn công trong 108 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 73. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 136 lực tấn công trong 112 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 74. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 138 lực tấn công trong 116 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 75. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 140 lực tấn công trong 120 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 76. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 142 lực tấn công trong 124 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 77. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 144 lực tấn công trong 128 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 78. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 146 lực tấn công trong 132 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 79. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 148 lực tấn công trong 136 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 80. Sử dụng 1 Viên đá quyền năng, gọi ra một con rồng với 150 lực tấn công trong 140 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên