FANDOM


Triệu hồi rồng thần Triệu hồi rồng thần


Tác dụng : Triệu hồi tạm thời Rồng Thần. Tấn công tối đa 3 quái vật.
Yêu cầu : Kỹ năng Triệu hồi rồng tối thiểu đạt cấp 15.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 13. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 113 tấn công và 35 % độ tinh thông trong 15 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 16. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 116 tấn công và 35 % độ tinh thông trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 19. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 119 tấn công và 35 % độ tinh thông trong 25 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 22. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 122 tấn công và 40 % độ tinh thông trong 30 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 125 tấn công và 40 % độ tinh thông trong 35 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 28. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 128 tấn công và 40 % độ tinh thông trong 40 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 31. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 131 tấn công và 45 % độ tinh thông trong 45 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 34. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 134 tấn công và 45 % độ tinh thông trong 50 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 37. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 137 tấn công và 45 % độ tinh thông trong 55 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 40. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 140 tấn công và 50 % độ tinh thông trong 60 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 43. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 144 tấn công và 50 % độ tinh thông trong 65 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 46. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 148 tấn công và 50 % độ tinh thông trong 70 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 49. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 152 tấn công và 55 % độ tinh thông trong 75 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 52. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 156 tấn công và 55 % độ tinh thông trong 80 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 55. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 160 tấn công và 55 % độ tinh thông trong 85 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 58. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 164 tấn công và 60 % độ tinh thông trong 90 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 61. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 168 tấn công và 60 % độ tinh thông trong 95 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 64. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 172 tấn công và 60 % độ tinh thông trong 100 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 67. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 176 tấn công và 65 % độ tinh thông trong 105 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 70. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 180 tấn công và 65 % độ tinh thông trong 110 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 73. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 185 tấn công và 65 % độ tinh thông trong 115 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 76. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 190 tấn công và 70 % độ tinh thông trong 120 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 79. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 195 tấn công và 70 % độ tinh thông trong 125 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 82. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 200 tấn công và 70 % độ tinh thông trong 130 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 85. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 205 tấn công và 75 % độ tinh thông trong 135 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 88. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 210 tấn công và 75 % độ tinh thông trong 140 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 91. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 215 tấn công và 75 % độ tinh thông trong 145 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 94. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 220 tấn công và 80 % độ tinh thông trong 150 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 97. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 225 tấn công và 80 % độ tinh thông trong 155 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 100. Gọi ra Bahamut - Rồng thần với 230 tấn công và 80 % độ tinh thông trong 160 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên