FANDOM


Triệu hồi tượng cú Triệu hồi tượng cú


Tác dụng : Triệu hồi ra một pho tượng hình con cú để tấn công một quái vật. Tượng cú có khả năng đè chết quái vật ngay lập tức, nếu thành công, một vài đòn tấn công tiếp theo của nhân vật sẽ được tăng gấp rưỡi uy lực trong một khoảng thời gian.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 50. 21 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 3 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 130 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 50. 22 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 3 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 125 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 50. 23 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 3 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 120 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 50. 24 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 4 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 115 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 50. 25 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 4 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 110 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 60. 26 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 4 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 105 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 60. 27 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 5 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 100 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 60. 28 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 5 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 95 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 60. 29 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 5 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 60. 30 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 6 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 85 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 70. 31 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 6 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 82 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 70. 32 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 6 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 80 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 70. 33 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 7 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 77 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 70. 34 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 7 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 75 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 70. 35 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 7 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 72 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 80. 36 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 8 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 70 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 80. 37 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 8 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 67 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 80. 38 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 8 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 65 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 80. 39 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 9 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 62 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 80. 40 % xác suất đè chết quái vật. Nếu thành công, + 150 % tấn công trong 9 đòn tấn công tiếp theo hoặc trong 60 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên