FANDOM


Trung hòa thuộc tính Trung hòa thuộc tính

Tác dụng : Trong thời gian tác dụng, một phần sát thương yếu tố Sét / Lửa / Băng trong các kỹ năng của rồng sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý. Kỹ năng tối đa : 20


Elemental reset demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Trong 110 giây, 5 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Trong 120 giây, 10 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 3 : Nội lực - 13. Trong 130 giây, 15 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Trong 140 giây, 20 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Trong 150 giây, 25 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Trong 160 giây, 30 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 7 : Nội lực - 17. Trong 170 giây, 35 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Trong 180 giây, 40 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 9 : Nội lực - 19. Trong 190 giây, 45 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Trong 200 giây, 50 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 11 : Nội lực - 21. Trong 210 giây, 55 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 12 : Nội lực - 22. Trong 220 giây, 60 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 13 : Nội lực - 23. Trong 230 giây, 65 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 14 : Nội lực - 24. Trong 240 giây, 70 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 15 : Nội lực - 25. Trong 250 giây, 75 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 16 : Nội lực - 26. Trong 260 giây, 80 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 17 : Nội lực - 27. Trong 270 giây, 85 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 18 : Nội lực - 28. Trong 280 giây, 90 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 19 : Nội lực - 29. Trong 290 giây, 95 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.
 • Cấp 20 : Nội lực - 30. Trong 300 giây, 100 % sát thương yếu tố sẽ được chuyển hóa thành sát thương vật lý.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên