FANDOM


Uy lực cơ thể Uy lực cơ thể

Tác dụng : Trong một khoảng thời gian, bạn có thể tấn công quái vật bằng cơ thể của mình. Quái vật bị tấn công có khả năng bị choáng trong 5 giây.
Kỹ năng tối đa : 20

Thông tin kỹ năng :


Body Pressure Demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 40. Trong 25 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 5 % so với sát thương của vũ khí, 21 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 39. Trong 30 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 10 % so với sát thương của vũ khí, 22 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 38. Trong 35 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 15 % so với sát thương của vũ khí, 23 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 37. Trong 40 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 20 % so với sát thương của vũ khí, 24 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 36. Trong 45 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 25 % so với sát thương của vũ khí, 25 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 35. Trong 50 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 30 % so với sát thương của vũ khí, 26 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 34. Trong 55 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 35 % so với sát thương của vũ khí, 27 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 33. Trong 60 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 40 % so với sát thương của vũ khí, 28 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 32. Trong 65 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 45 % so với sát thương của vũ khí, 29 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 31. Trong 70 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 50 % so với sát thương của vũ khí, 30 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 30. Trong 75 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 55 % so với sát thương của vũ khí, 31 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 29. Trong 80 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 60 % so với sát thương của vũ khí, 32 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 28. Trong 85 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 65 % so với sát thương của vũ khí, 33 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 27. Trong 90 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 70 % so với sát thương của vũ khí, 34 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 26. Trong 95 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 75 % so với sát thương của vũ khí, 35 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 25. Trong 100 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 80 % so với sát thương của vũ khí, 36 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24. Trong 105 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 85 % so với sát thương của vũ khí, 37 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 23. Trong 110 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 90 % so với sát thương của vũ khí, 38 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 22. Trong 115 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 95 % so với sát thương của vũ khí, 39 % gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 20. Trong 120 giây, chạm vào quái vật sẽ gây ra một lượng sát thương bằng 100 % so với sát thương của vũ khí, 40 % gây choáng trong 5 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên