FANDOM


Vô hiệu hóa pháp thuật Vô hiệu hoá pháp thuật

Tác dụng : Vô hiệu hoá khả năng tăng phòng thủ pháp thuật của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định.
Yêu cầu : Kỹ năng Bùng nổ năng lượng tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -35, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 24%.
 • Cấp 2 : Nội lực -33, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 28%.
 • Cấp 3 : Nội lực -31, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 32%.
 • Cấp 4 : Nội lực -29, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 36%.
 • Cấp 5 : Nội lực -27, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 40%.
 • Cấp 6 : Nội lực -25, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 44%.
 • Cấp 7 : Nội lực -23, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 48%.
 • Cấp 8 : Nội lực -21, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 52%.
 • Cấp 9 : Nội lực -19, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 56%.
 • Cấp 10 : Nội lực -17, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 60%.
 • Cấp 11 : Nội lực -16, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 64%.
 • Cấp 12 : Nội lực -15, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 68%.
 • Cấp 13 : Nội lực -14, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 72%.
 • Cấp 14 : Nội lực -13, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 76%.
 • Cấp 15 : Nội lực -12, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 80%.
 • Cấp 16 : Nội lực -11, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 84%.
 • Cấp 17 : Nội lực -10, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 88%.
 • Cấp 18 : Nội lực -9, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 92%.
 • Cấp 19 : Nội lực -8, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 96%.
 • Cấp 20 : Nội lực -7, tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ pháp thuật là 100%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên